93 تخته فرش دستی و ماشینی و پشتی

202013

توضیحات

9809988110400416

140028460000084412
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

صورتجلسه مزایده بدون برنده

مورد مزایده : تقسيم تركه مرحوم رضا عمادي هويداپور (93 تخته فرش دستی و ماشینی و پشتی)

در پرونده کلاسه 9901321 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی همدان شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان:1- گلقدم عمادي هويداپور فرزند آقارضا  2- بهروز عمادي هويداپور فرزند رضا با وكالت آقای امير تكرلي

خوانده: 1- عزيزه قرباني فرزند عزيز الله 2- آبي نساء 3- گل قدم  4- آب حيات هر سه نفر عمادي هويدا پور فرزندان رضا

آدرس مورد مزایده :همدان- میدان شاهد – پشت کلانتری خدمات – پلاک 166

مورد مزایده : (93 تخته فرش دستی و ماشینی و پشتی) بشرح یک برگ نظریه کارشناسی مورخه 19-6-1400 جمعا بمبلغ 202.013.000 تومان ارزیابی شده است .

در نهایت جلسه در حضور نماینده محتر م دادستان جناب آقای ترکمان  برگزار گردید که احدی جهت شرکت در مزایده حاضر نشد وخواهان نیز از قبول مورد مزایده امتناع کرد. لذا جلسه بدون معرفی برنده به پایان رسید.نماینده دادستان همدان-اصغر ترکمان

اطلاعات بیشتر

مهلت

19-6-1400