900 دست بلوز و شلوار بچه گانه پسرانه

1215000000

توضیحات

9809980213701139

140068460000494815
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 0001212 ج ش و دادنامه صادره از شعبه186 دادگاه عمومی تهران له اقای حسن ازادی نیا و محکو علیه اقای سیروس سعیدی دایر بر فروش 900 دست بلوز و شلوار بچه گانه پسرانه در شش رنگ زرد نارنجی سبز زرشکی ابی سرمه ایی در چهار سایز 35 و 40 و 45 و 50 که بلوز از جنس پارچه پنبه دروس لاکرا و شلوار از جنس لاکردار پشت فلامنت می باشد ارزش هر دست بلوز و شلوار پسرانه به شرح فوق الذکر برابر با یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال جمعا به ارزش یک میلیاردو و پانزده میلیون ریال می باشدکه توسط کارشناس رسمی دادگستری توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  11          الی  11/30    مورخ 1400/10/28                      در محل اجرای احکام متمرکز مجتمع قضائی شهید مطهری یافت اباد واقع در طبقه سوم                                        از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/215/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار به نام خریدار مزایده اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار  الباقی وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 

دادورز شعبه 186 حقوقی تهران-کاکائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

11/30 الی 11 مورخ 1400/10/28