1322550

توضیحات

شماره پرونده:
9609982926301010
شماره آگهی:
140068460000067653
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده

در راستای اجرای مفاد نیابت شماره بایگانی 980167 مورخ 18/1/1400 واصله از شهرستان پیشوا له حسن بهمن آبادی و محکوم علیه داریوش پور رضا محکوم است به مبلغ1.130.400.000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ریال بابت نیم عشر به نفع دولت محکوم است در حق محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 32225 فرعی از 6974 اصلی مفروز ومجزا شده از 5774فرعی از اصلی مذکور قطعه1 واقع در بخش 2 تهران براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران خیابان سبلان جنوبی خیابان نبینیان کوچه کوکبیان پلاک20 با کیفیت . ملک به مساحت 61.70متر مربع شصت و یک متر و هفتاد دیسمتر مربع دارای انباری به مساحت 31/3متر مربع (سه ممیز 3ی ویک متر مربع و پارکینگ به مساحت 11متر مربع ساختمان مورد گارشناسی در سمت جنوب گذر قرار دارد دارای زیر زمین با کاربری انباری و پارکینگ است و چهار طبقه فوقانی مشتمل بر چهار واحد آپارتمان با کاربری مسکونی قرار دارد .آپارتمان در طبقه همکف روی زیر زمین قرار دارد آپارتمان شامل هال و پذیرایی آشپزخانه دو عدد اتاق خواب سرویس بهداشتی ایرانی و حمام است آپارتمان دارای انشعابات آب و گاز و برق است .نمای ساختمان سنگ و اسکلت ساختمان از نوع فلزی است ساختمان فاقد آسانسور اما دارای پارکینگ و انباری است با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزششدانگ ملک پلاک ثبتی مذکوربه مبلغ 12.000.000.000ریال معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید پس از دق الباب شخصی که خود را ام البنین گرما بدری معرفی کرد اظهار داشت که ملک متعلق به داریوش پور رضا می باشد و بنده مستاجر ایشان می باشم و ملک مسکونی است و همچنین 75میلیون ودیعه و ماهیانه مبلغ 430هزار تومان اجاره بها پرداخت می نمایم . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان 6613% (شش هزارو ششصدو سیزده ده هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی پلاک ثبتی بشماره 32225 فرعی از 6974 اصلی مفروز ومجزا شده از 5774فرعی از اصلی مذکور قطعه1 واقع در بخش 2 تهران به مبلغ 1.322.550.000ريال در روز سه شنبه مورخ 18/3/1400 ازساعت 10الی 10:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده – می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.3.14 ساعت10