781قلم، قطعات خودرو سواری سایپا

رایگان

توضیحات

9909988311900892

140250460000120331
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0000154صادره از شعبه نوزدهم  دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  له  بهاره درویشی وعلیه  سیاوش یاری محکوم به  پرداخت مبلغ 650000000ریال بابت اصل بدهی وسایر موارد مندرج در اجراییه 9910428311900403 مورخه  1399/12/10در حق خواهان  بهاره درویشی 

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشاه در نظر دارد مال  منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مال موردمزایده :تعداد  781قلم، قطعات خودرو سواری سایپا (پروتون ،پاترول ،پیکاپ،مگان، برلیانس ، مزدا،ال90، رنو،نیسان،  پراید ، تیبا ، کوئیک وماکسیماوغیره ) 

مشخصات مال مورد مزایده :لیست اقلام بپیوست می باشد .

که با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش 781قلم  قطعه توسط هیات  کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 1402/06/06 بمبلغ 2326175500 ریال قیمت گذاری شده ومزایده آن برای روز سه شنبه مورخ1402/09/07 ساعت 9:30صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدا دادگستری کل کرمانشاه طبقه همکف اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود  (( شرکت کننده در مزاید ه 10درصد مبلغ کارشناسی را باید قبل از برگزاری مزایده پرداخت کند وفیش آنرا تحویل اجرابدهد تا بتواند در مزایده شرکت کند ))(  شماره اطاق مزایده 37 ) هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد( شناسه پرداخت928108156100019909988311900892) ظمناً اموال به صورت موجود  به فروش میرسد( محل نگهداری اموال :کرمانشاه دیزل آباد  بین خیابانهای  100و101 بر خیابان  نمایندگی سابق سایپا ( نمایندگی یاری )

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه : مهدی سهرابی