78 مجموعه 57 جلدی دستنویس پهلوی (نسخه عکسی) شامل متون ناب پهلوی، اوستایی، زند و پازند مربوط به دوران پیش از اسلام

1560000000

توضیحات

78 مجموعه 57 جلدی دستنویس پهلوی (نسخه عکسی) شامل متون ناب پهلوی، اوستایی، زند و پازند مربوط به دوران پیش از اسلام

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/08/20