70 گالن 20 ليتري نانوسيليکون کنستانتره

3500000000

توضیحات

9509982619701069

140091460000570816
شعبه پنجم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهريار

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

پرونده کلاسه 9509982619701069 با شماره بايگاني 0000457 شعبه 5 اجراي احکام کيفري شهريار

محکوم له: بانک ملي           ***    محکوم عليه: حسين زنجاني فرزند حبيب اله

پس از توقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي سيدعلي طباطبايي قمي طي گزارش مورخ 1400/04/07  ارزش اموال توقيفي (70 گالن 20 ليتري نانوسيليکون کنستانتره )را به مبلغ 3/500/000/000 تومان ارزيابي نموده اند.

مقرر گرديد مزايده در تاريخ 1400/10/28 از ساعت 11:30  الي 12:30 در محل اجراي احکام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهريار واقع در ساختمان دادگستري شهريار از طريق مزايده به فروش برسد.

هم اکنون اموال توقيفي در انباری در صباشهر بوده و به حافظ اموال سپرده شده است.

متقاضيان خريد ميتوانند ده روز قبل از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا ، از اموال توقيفي بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند.

مزايده از قيمت پايه کارشناسي  3/500/000/000 تومان شروع و شخصي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10% از کل مبلغ فروش في المجلس نقدا يا طي چک تضمين شده از خريدار اخذ و باقي مانده مبلغ پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.

اموال توقيفي به شرح زير مي باشد:

70 گالن 20 ليتري نانوسيليکون کنستانتره ساختماني( نانو اهن *نانوپليمر *نانو سيليکن*نانوکارواش*

ارزش توقيفي به مبلغ 3/500/000/000 تومان ( سه ميليارد و پانصد ميليون تومان ) مي باشد و چنانچه روز مزايده به هر دليل مصادف با روز تعطيل گردد، مزايده در فرداي همان روز و ساعت انجام خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 از ساعت 11:30  الي 12:30