7 دستگاه الكتروموتور و 2 دستگاه مخزن فلزي

930000000

توضیحات

9909987199100276

140012460000274281
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) دادگستري شهرستان مرودشت

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

درپرونده اجرایی کلاسه9900750اجرا مدنی مرودشت به موجب دادنامه شماره  مربوطه9909977199100460 صادره از شعبه اول داگاه عمومی حقوقی شهرستان مرودشت محكوم عليه شرکت تولید کود بیولوژیک یاشار رامجرد به شناسه ملی 10861607122محكوم است به پرداخت یکصدو هفتادو شش میلیون و هفتصدو سی دو هزار و چهارصدو پانزده ریال در حق محکوم له آقای غریب عباسی فرزند نجات علی  وهمچنین مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال  بابت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران (حق الاجرا)که  در این راستا7 دستگاه الكتروموتور ، 2 دستگاه مخزن فلزي از اموال محکوم علیه به مشخصات ذیل  توقیف و تحویل امین اموال گردیده است  :

1- دو دستگاه الكترو موتور چيني مدل Y2-132S-4 سه فاز ، 5/5 كيلووات 1440 دور در دقيقه  قیمت پایه دو دستگاه  106/000/000ریال

2- يك دستگاه الكترو موتور چيني مدل Y2-112M-4 سه فاز ، 4 كيلووات 1440 دور در دقيقه به قیمت پایه  37/000/000ریال

3- دو دستگاه الكترو موتور چيني مدل Y2-132M-4 و Y132S-4 سه فاز ، 5 /7 كيلووات 1440 دور در دقيقه قیمت پایه دو دستگاه 123/000/000ریال

4- دو دستگاه الكترو موتور مدل 2EG160M4B ايلماز تركيه سه فاز ، 11 كيلووات 1465 دور در دقيقه با شماره سريال هاي 160471147 و 160471148 قیمت پایه دو دستگاه 224/000/000ریال

وضعيت الكترو موتورها : همگي نو و راه اندازي نشده اندقيمت پايه 7 دستگاه الكتروموتور با مشخصات فوق : چهارصد و نود ميليون ريال (490.000.000 ريال)ارزیابی میگردد

مشخصات مخازن : 1- يك دستگاه مخزن فلزي افقي (خوابيده) به قطر 185 سانتيمتر و طول 6 متر و ظرفيت تقريبي 16000 ليتر ، وضعيت كاركرده و در حال استفاده مي باشد.به قیمت پایه  260/000/000ریال

2) يك دستگاه مخزن فلزي افقي (خوابيده) به ابعاد تقريبي 155×185×450 سانتيمتر و ظرفيت تقريبي 13000 ليتر ، وضعيت كاركرده و در قسمت پايين جلو و عقب مخزن داراي پوسيدگي و نشتي جزيي مي باشد. قيمت پايه دستگاه 180/000/000ریال

که اموال مذکور متعلق به محکوم علیه توسط  کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ 930/000/000ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده حضوری در مورخه دوشنبه1400/12/2از ساعت 9صبح لغایت 11 همان روز  با حضور نماینده دادستانی و رعایت کلیه تشریفات قانونی در محل اجرای احکام حقوقی مرودشت بفروش میرسد اشخاصی که در روز مزایده بالاترین قیمت را اعلام نمایند برنده مزایده محسوب و ده درصد قیمت پیشنهادی در روز مزایده بایستی توسط برنده مزایده به حساب سپرده دادگستری به شماره080100004058012907627341نزد بانک ملی شعبه مرکزی مرودشت واریز و اصل فیش تحویل دادورز اجرا گردد الباقی حد اکثر ظرف مدت یک ماه  از  روز مزایده وصول میگردد طالبین میتوانند ظرف مدت 5 روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از  خودروی مورد مزایده بازدید نمایند در صورت انصراف خریدار وجه تودیعی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد .کسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند میبایست در تاریخ وساعت اعلامی در محل اجرای احکام مدنی حضور داشته باشند ./

دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری مرودشت-جمشید نوروزی نسب

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/2