6دانگ یک حلقه چاه واقع در روستای احمد آباد (کچل احمدی) – اراضی ده هکتاری

8003

توضیحات

شماره پرونده:
9909980704001075
شماره آگهی:
140012460000256337
شعبه صادر کننده:
واحد اجراي احكام مدني شهرستان خرامه/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده نوبت اول

به اطلاع می رساند که دادگستری شهرستان خرامه در نظر دارد یک دانگ از شش دانگ یک حلقه چاه به آدرس روستای احمد آباد (کچل احمدی) – اراضی ده هکتاری با مختصات زیر را از طریق مزایده به فروش برساند : 1 – بر اساس مدارك و مستندات موجود در پرونده چاه دهانه گشاد مورد دعوي كه در مختصات 707128 = X و 3260185 = Y در زون 39 R قرار دارد، داراي آخرين پروانه بهره برداري به شماره 308 /101 /9710320 مورخ 14 /11 /97 است كه با اراضي تحت شرب ده هكتار با مشخصات دستي، قطر لوله آبده سه اينچ، دبي ده ليتر بر ثانيه، و الكتروپمپ به قدرت 40 كيلووات بنام آقاي اكرم استواري و شركا بنام هاي هاشم عبدالهي، اكبر عبدالهي و عزيز عبدالهي صادر شده است. لازم به توضيح است كه از قبل از تاريخ 21 /10 /90 بجاي آقاي هاشم عبدالهي آقاي نورعلي عبدالهي شريك چاه بوده است كه در اين تاريخ با درخواست آقاي هاشم عبدالهي، نام وي به پروانه اضافه و نام نورعلي عبدالهي از پرونده حذف شده است. ميزان سهم شركا نيز در پرونده چاه در امور آب مشخص نيست (معمولاً سهم شركا در پرونده چاهها در امور آب ذكر نمي شود و اين موضوع بر اساس توافق بين شركا با توجه به اراضي تحت شرب تعيين ميگردد). 2 – آب دهي چاه به روش حجمي توسط کارشناسان رسمی دادگستری اندازه گيري شده است كه ميزان آب دهي چهار ليتر در ثانيه تعیین گردیده است. نتيجه آزمايش بر روي نمونه برداشت شده از آب چاه توسط کارشناسان نشان ميدهد كه داراي هدايت الكتريكي بيش از نوزده هزار ميكرو موهس بر سانتي متر و بيانگر شوري قابل توجه آن است بطوري كه فقط براي برخي از محصولات، آن هم با بازدهي كم قابل استفاده است مگر اينكه با آب شيرين مخلوط گردد تا از شوري آن كاسته شود. با توجه به مجموعه موارد پيش گفته، ارزش چاه و منصوبات و متعلقات و همچنين پروانه بهره برداري مربوط به آن با در نظر گرفتن وضعيت شوري آب و حداكثر ميزان بهره برداري مجاز به مبلغ 000/ 000/ 800 / 3 ريال (سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال) و ارزش یک دانگ متعلق به مرحوم اکرم استواری مبلغ 334 /333 /633 برآورد مي شود . مزایده در تاریخ 1400/11/21ساعت 9 لغایت 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری خرامه برگزار می شود . علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند 5روز مانده به تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام از ملک مذکور بازدید و با پرداخت 10% از قیمت کارشناسی مذکور به حساب سپرده دادگستری (2171353106004) بانک ملی ثبت نام نمایند. در ضمن قیمت کارشناس قیمت پایه است و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.

قاضي واحد اجراي احكام مدني واحد اجراي احكام مدني شهرستان خرامه/قديم – حسين حسيني

استان فارس – شهرستان خرامه – بلوار دانشجو – جنب اداره گاز – كدپستي: 7344148675

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/21ساعت 9 لغایت 10 صبح