55 راس احشام ( بز ) شامل بزهای نر 2 راس ، 44 بز مولد بزغاله دار و 9 راس بز مولد بدون بزغاله

1586500

توضیحات

شماره پرونده:
9909988832200610
شماره آگهی:
140012460000255932
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 3 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ممسني
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال نوبت دوم

نظر به اینکه به موجب اجرائیه شماره 991042883200168 مورخ 13991002 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ممسنی حکم بر محکومیت محکوم علیه یاسر حسینی اصیل به پرداخت تعداد 200 قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 554.238 تومان و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه در حق محکوم لها طیبه عظام پناه صادر شده است و وکیل محکوم له خانم هانیه اکبری درخواست فروش و مزایده اموال محکوم علیه که عبارت است از تعداد 55 راس احشام ( بز ) نموده که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در امور دامداری که در تاریخ 14000323 انجام گردیده به شرح ذیل می باشد

1 – شیوه نگهداری بصورت چرا در مراتع منطقه عشایری پراشکفت است ، نژاد این بزها عمدتا بومی داشتنی و برخی از آنها نیز با نژادهای موسوم به هندی دو رگ گیری شده است 2- برخی از دام ها زاد و ولد کرده و دارای بزغاله بوده و برخی باردار و برخی نیز در ابتدای بارداری هستند 3- وزن متوسط دام ها نیز در نظر گرفته شده است 4 – شرایط پرورش و جایگاه بصورت سنتی می باشد 5 – دام های توقیف شده از قبل رنگ آمیزی شده بود و در روز ارزیابی آثار رنگ بر بدن و شاخ وجود داشت . شاخص های مورد نیاز برای ارزیابی شامل سن ، نژاد ، نوع بهره برداری ( داشتنی ، پرواری ) وزن ، وضعیت جسمی و بدنی با توجه به شرایط فیزیولوژیکی که در فصول مختلف دائما در حال تغییر است ، همچنین هر دام مولد دارای پتانسیل خاصی می باشد که خاصه هر دام مولد می باشد با این وجود با توجه به فصل و تاریخ بازدید از دام که در زمان شروع یا نزدیک به فصل تولید مثل است ، این عامل نیز مد نظر قرار می گیرد .

نتیجه گیری : بر پایه بررسی ها اعلام می شود پس از لحاظ شاخص های مورد اشاره در بند قبل ارزیابی در مورد 55 راس بز ( 2 راس نر و 53 راس ماده ) هر راس بز نر به مبلغ 34.000.000 ریال و هر راس بز داشتی مولد باردار 24.500.000 ریال و هر راس بز داشتی غیر باردار بزغاله دار 29.500.000 ریال که مجموع شمارش شده بزهای نر 2 راس ، 44 بز مولد بزغاله دار و 9 راس بز مولد بدون بزغاله که جمعا به مبلغ 1.586.500.000 ریال برآورد شده است ،

مراتب در اجرای ماده 118 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1393 وبخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در سیستم الکترونیکی دادگستری چاپ ومنتشر میگردد و در تاریخ 14001113 ساعت 08:30 الی 09:30 صبح با حضور نماینده دادستان در سالن اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ممسنی مزایده برگزار می گردد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . متقاضیان میبایست در خواست خود را در پاکت سربسته در زمان مقرر فوق تحویل اجرای احکام نمایند

متقاضیان میتوانند ظرف مدت پنج روز قبل از موعد مزایده با هماهنگی این دادگاه از مال معرفی شده دیدن نمایند .

برنده مزایده میبایست ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر این صورت هزینه های مربوطه از مبلغ سپرده کسر ومابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ممسنی

ناصرخسروی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 ساعت 08:30 الی 09:30 صبح