400کیسه سفره یکبار مصرف 20 عددی

4800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980242800530
شماره آگهی:
140191460000533085
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالي

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم

به موجب نيابت واصله از شعبه 4 اجراي احکام مدني عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنرتهران محکوم له خانم مریم بستوه ومحکوم عليه سید علی پدیدار با وکالت آقای محمد جواد اسلامی امیر آبادی محکوم است به پرداخت مبلغ 4/004/479/400 ريال بابت محکوم به با احتساب تاخیر تادیه وهزینه های دادرسی در حق محکوم له وپرداخت 220/223/970ريال بابت نيم عشر در حق صندوق دولت وبا توجه به معرفي اموال( سفره یکبار مصرف ) به عنوان مال وتقاضاي فروش آن جهت استيفاي محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزيابي از وسایل توقیف شده واظهانظر کارشناس منتخب آقای حسن نجاتی به ميزان 480 میلیون تومان مورد ارزيابي قرار گرفت که پس از ابلاغ نظريه کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گرديد به تاريخ 1401/10/22/ ساعت 12 از طريق مزايده در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهريار به فروش رسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال بازديد ودر صورت تمايل با داشتن ده درصد از قيمت پايه کارشناسي بصورت چک تضمين شده بانک ملي در مزايده شرکت ومال به بالاترين قيمت پيشنهادي به فروش خواهد رسيد که پس از عدم اعتراض در مهلت مقرر وانجام سري تشريفات قانوني مال به برنده مزايده تحويل خواهد شد. مال مورد نظر عبارتند از 400کیسه سفره یکبار مصرف 20 عددی که به ميزان 4/800/000/000 ريال مورد ارزيابي قرار گرفته است .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/22/