4 ساختمان و 1قطعه زمین واقع در شهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت

275000000

توضیحات

شماره پرونده:
9209983749800425
شماره آگهی:
140012460000255718
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان زرين دشت
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

دایره اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت در نظر دارد برابر مفاد نیابت واصله از شعبه اجرای احکام کیفری دهقانان املاک به مشخصات ذیل را به قیمت های اعلامی برای با دوم بمزایده گذارد . لذا مراتب آگهی تا هرکس مایل به خرید باشد برای روز یک شنبه 1400/11/10 ساعت 10:30 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادگستری زرین دشت حضور بهم رسانید.

1- ششدانگ ی قطعه زمین به پلاک ثبتی شماره 5035/8222 واقع درشهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی سعید برقی فرزند عبدالحسین به مساحت عرصه 400 متر مربع ، با قیمت پایه 1200000000 ریال

2- ششدانگ یک باب ساختمان تجاری به پلاک ثبتی شماره 4587/8222 واقع در شهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی غلام اولادشنبه فرزند علی به مساحت عرصه 34 متر مربع و اعیان 34 متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه 2210000000 ریال

3- ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی شماره 1534/8222 واقع در شهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی خرم شکارچی فرزند ببراز به مساحت عرصه 539 متر مربع و اعیان 80 متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه 2527000000 ریال

4- ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی شماره 3778/8222 واقع در شهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی مسیب آزادی فرزند صحن علی به مساحت عرصه 300 متر مربع و اعیان 80 متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه 1860000000 ریال

5- ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به پلاک ثبتی شماره 4091/8222 واقع در شهرپیر بخش 12 فارس قطعه 9 شهرستان زرین دشت مالکی منیژه آزادی فرزند بهزاد به مساحت عرصه 450 متر مربع و اعیان 80 متر مربع با جمیع متعلقات ، غیراستیجاری،مفروز ،را با قیمت پایه 275000000 ریال

شرایط مزایده:

الف-طالبین می توانندجهت بازدید و اطلاع پنج روز قبل از موعد مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری زرین دشت مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از محل ملک داده شود.

ب- مزایده حضوری و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

اصغر شعله

دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 ساعت 10:30 صبح