4دكل رنگ آميزي نشده و تعدادی ميلگرد آجدار

71400000

توضیحات

شماره پرونده:
140050920000590173
شماره آگهی:
140050460000135032
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص پرونده اجرائی 0000406 شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه له فرزاد رضائي عليه شركت پويش افق مديريت ماندگار و هادي كرمي در نظر دارد مال منقول توقيف شده از محكوم عليه ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند.

مشخصات مال :

1-ميلگرد آجدار سالم سايز 16 و 18 با شاخه ي 12 متري به وزن تقريبي 2/9 تن (دو تن و نهصدكيلوگرم) از قرار هر كيلوگرم پانزده هزار كه اين مقدار آهن آلات 43/500/000 تومان مي باشد در تاريخ 1400/7/26 توسط كارشناس رسمي دادگستري براورد گرديده .

2- ميلگرد آجدار زنگزده سايز 12 و 18 و 20 با شاخه ي 12 متري به وزن تقريبي 1/6 تن (يك تن و ششصدكيلوگرم) از قرار هر كيلوگرم سيزده هزار تومان كه اين مقدار آهن آلات 20/800/000 تومان مي باشد در تاريخ 1400/7/26 توسط كارشناس رسمي دادگستري براورد گرديده .

3- ميلگرد آجدار خم شده وقطعه شده در سايزهاي 16 و 20 به وزن تقريبي 7/5 تن (هفت تن و پانصدكيلوگرم) از قرار هر كيلوگرم هشت هزار وپانصد تومان كه اين مقدار آهن آلات 63/750/000 تومان مي باشد در تاريخ 1400/7/26 توسط كارشناس رسمي دادگستري براورد گرديده .

4-دكل رنگ آميزي نشده به ارتفاع 10 متر ساخنته شده از نبشي 10*10 سانتي متر و ضخامت 10 ميليمتر به تعداد سه دستگاه به وزن تقريبي هر دستگاه 2/8 تن كه جمعا به وزن تقريبي 8/4 تن از قرار هركيلوگرم هشت هزارو پانصد تومان كه اين مقدار آهن آلات 71/400/000 تومان مي باشد در تاريخ 1400/7/26 توسط كارشناس رسمي دادگستري براورد گرديده .

كه مالكيت اين متعلق به شركت پويش افق مديريت ماندگار مي باشد كه اكنون مال مذكور در پروژه تله كابين طاقبستان مي باشد و زمان برگزاری مزایده برای روزچهارشنبه مورخ 1400/11/13 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده است .کلیه طالبین و خریداران می بایست 10درصد مبلغ پایه مزایده راقبل ازمزایده به حساب سپرده دادگستری بشماره 740100004056012907595698 بنام سپرده دادگستري واریز نموده و در ساعت مقرر با به همراه داشتن کارت شناسایی ملی و کارت بانک ملی به این شعبه واقع در چها راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه نهم اجرای احکام حقوقی مراجعه نمایند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایدوفی المجلس10درصد مابه التفاوت قیمت پایه تا بالاترین مبلغ پیشنهادشده رانيز پرداخت نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و 90درصد باقیمانده بهای مال را باید حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبلغ پرداخت شده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز شعبه نهم اجرای احکام حقوقی کرمانشاه – مهدي خندان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 ساعت 10:30 صبح