4دستگاه آپارتمان تهران

49670000

توضیحات

9609980227400334

140068460000500172
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

به موجب اجراییه  صادره از شعبه 23 دادگاه عمومی تهران  محکوم  له شرکت همشهری به طرفیت محکوم علیه  خانم قمر اروري ،  به شماره ملی 1249674360 که محکوم است به پرداخت مبلغ 384/628/663/984 ریال  در حق محکوم له ، مبلغ 19/231/433/199 ريال نیم عشر دولتی در حق دولت گردید  است

 

احتراماً قرار کارشناسی صادره در پرونده فوق الذکر مبني بر “تجدید ارزیابی پلاک های ثبتی 55975، 55976، 55977 و 55978 فرعي همگی از ۳۵۲۶ اصلی مفروز و مجزی شده از 6629 فرعي از اصلی مذکور با توجه به مضي به مدت شش ماه” پس از مطالعه مجدد پرونده به محل وقوع واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، خیابان احتشام، پلاک ۱۴ مراجعه شد که نتیجه بررسی‌های انجام شده به شرح زير به استحضار می رسد:

الف) مستندات:

1- تصویر كپي سند مالکیت تک برگی شماره  چاپي 668352ج/91 مورخ27/06/92 شماره ثبت 205327، شماره دفتر املاک 1379، صفحه176، شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)، پلاک ثبتی55975 فرعی از3526  اصلی قطعه یک تفكيكي مفروز و مجزی شده از 6629 فرعي از اصلی مذکور بخش سه ثبت ولیعصر تهران به مساحت 65.41 متر مربع واقع در سمت شمالغربی طبقه يك بانضمام انباری مسکونی قطعه هفت تفکیکی به مساحت 2.11 متر مربع واقع در سمت غربی طبقه زیرزمین يك، بانضمام هفت پارکینگ مسکونی قطعات يك تا هفت تفكيکی به ترتیب به مساحت‌های 10.56متر مربع واقع در سمت غربی همکف،  10.56مترمربع واقع در سمت غربی همکف، 11.25 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقی همکف، 11.25مترمربع واقع در سمت جنوبی همکف، 11.25 مترمربع واقع در سمت جنوبی همکف، 11.25 مترمربع واقع در سمت جنوبی همکف و 11.25 مترمربع واقع در سمت جنوب‌غربی همکف، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات که عرصه ملک زمین طلق به مساحت590 متر مربع که مطابق صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه 139220401049000023 مورخ 09/06/92 اجرای مقررات شده است. این سند برابر مستند مالکیت تقسیم نامه شماره 157818 مورخ 05/06/92 دفتر دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران به نام خانم قمر اروري ثبت و صادر شده است.

2- تصویر كپي سند مالکیت تک برگی شماره چاپی 668353ج /91 مورخ 27/06/92 شماره ثبت205328،  شماره دفتر املاک 1379، صفحه179، شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)، پلاک ثبتی 55976 فرعی از 3526 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذكور بخش سه ثبت ولیعصر تهران به مساحت 65.27 متر مربع واقع در سمت شمالشرقی طبقه يك بانضمام انباری مسکونی قطعه هشت تفکیکی به مساحت2.11 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه زیر زمین يك، بانضمام پنج پارکینگ مسکونی قطعات 8 تا 12 تفکیکی همگی به مساحت‌های 11.25 متر مربع به واقع در زير زمين يك به ترتیب در سمت شمال غربی سمت شمالی، سمت شمالی و سمت شمال شرقي، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات که عرصه ملک زمین طلق به مساحت 590 متر مربع كه مطابق صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه 139220401049000023 مورخ 09/06/92 اجرای مقررات شده است. این سند برابر مستند مالکیت تقسیم نامه شماره 157818 مورخ 05/06/92 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 تهران به نام خانم قمر اروري ثبت و صادر شده است.

3- تصویر كپي سند مالکیت تک برگی شماره چاپی668354 ج/91 مورخ 27/06/92 شماره ثبت 205329، شماره دفتر املاک 1379، صفحه 182، شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)، پلاک ثبتی 55977 فرعی از 3526 اصلی قطعه سه تفكیکی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعي از اصلی مذکور بخش سه ثبت ولیعصر تهران به مساحت 85.59 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه‌ يك به انضمام انباری مسکونی قطعه نه تفکیکی به مساحت 2.11 متر مربع واقع در سمت غربی طبقه زیر زمین يك،  بانضمام سه پارکینگ مسکونی قطعات 15 تا 17 تفکیکی به ترتیب به مساحت‌های11.25 مترمربع واقع در سمت مرکزی زیرزمین یک، 10.56 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین یک، 10.56 مترمربع واقع در سمت شرقی زیرزمین یک، با قدرالسهم ازعرصه و سایر مشاعات که عرصه ملک زمین طلق به مساحت 590 مترمربع که مطابق صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه 139220401049000023 مورخ 09/06/92 اجرای مقررات شده است. این سند برابر مستند مالکیت تقسیم نامه شماره 157818 مورخ 92/06/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران به نام خانم قمر اروري ثبت و صادر شده است.

 

4- تصویر کپی سند مالکیت تک برگی شماره چاپی668355 ج/91 مورخ 92/06/27 شماره ثبت205330، شماره دفتر املاک 1379، صفحه 185، شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق)، پلاک ثبتی 55978 فرعی از3526 اصلی قطعه چهار تفکیکی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور بخش سه ثبت ولیعصر تهران به مساحت  85.58 مترمربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه يك بانضمام انباری مسکونی قطعه ده تفکیکی به مساحت 2.21 مترمربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه زیرزمین یک، بانضمام چهار پارکینگ مسکونی قطعات 18 تا 21 تفکیکی همگی واقع در زیرزمین يك به ترتیب به مساحت‌هاي 10.56 متر مربع در سمت شرقی، 10.56 مترمربع در سمت شرقی، 11.25 مترمربع در سمت شرقی و 11.25مترمربع در سمت جنوب شرقی، با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات که عرصه ملک زمین طلق به مساحت 590 مترمربع که مطابق صورت مجلس تفکیکی با شماره رایانه 139220401049000023 مورخ 92/06/05 اجرای مقررات شده است. این سند برابر مستند مالکیت تقسیم نامه شماره 157818 مورخ 92/06/05 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۵ تهران به نام خانم قمر اروري ثبت و صادر شده است.

 

5- تصویر نامه رئیس گروه توسعه و پشتیبانی و مرکز داده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اشعار میدارد:” سوابق بانک اطلاعات املاک حکایت از مالکیت خانم قمر اروری مطابق لیست پیوست دارد لكن با عنایت به اینکه ممکن است اخیراً نقل و انتقالاتی بر روی ملک انجام شده باشد و یا بازداشت شده باشد بنابراین پس از حصول اطمینان از عدم تغییر در مالکیت نسبت به توقیف ملک اقدام شود” و لیست منضم به این نامه دائر بر مالکیت خانم قمر اروری بر شش دانگ پلاک های ثبتی55975 تا 55978  فرعی از 3526 اصلی

ب)گزارش بازدید:

در محل نشانی پیشگفته و در سمت جنوب گذر یک ساختمان ۵ طبقه روی همکف و دو زیرزمین، طبقات اول تا پنج هر یک مشتمل بر چهار واحد، جمعا ۲۰ واحد، با قدمت حدود هشت سال، اسکلت فلزی، نما آجر و سنگ و سیمان واقع است. ساختمان در زمینی به مساحت ۵۹۰ متر مربع (طبق سند) با بر 13.34متری به گذر شمالی، احداث شده و دارای دو دستگاه آسانسور و حیات در سمت جنوب میباشد.

طبق استعلام سامانه طرح تفصیلی جدید شهرداری تهران، ساختمان به شمار شناسایی15186005 و شماره پرونده شهرسازی 60054349 در پهنه122 R و خارج از حریم گسل و بافتهای تاریخی، ناپایدار و فرسوده قرار دارد و برای آن پروانه تغییر نقشه به مساحت 3307.2 مترمربع در مورخ28/12/90 صادر شده است.

در زمان بازدید به دلیل عدم همکاری متصرف (شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر) امکان بازدید از داخل ملک فراهم نشد لذا با عنایت به دستور کتبی مقام محترم قضاوت در ارزیابی قبلی با توجه به موقعیت محل و املاک مشابه و مدارک ابرازی و توصيفات ساكنين و وكيل محکوم علیها و … کارشناسی صورت پذیرفته است.

طبق استعلام صورت گرفته از سامانه تصدیق اصالت سند سازمان ثبت، شش دانگ هر چهار آپارتمان مورد کارشناسی به نام خانم قمر اروری است و هر چهار دستگاه دارای بازداشتی و رهني می باشند.

مشخصات آپارتمانهای مورد کارشناسی:

1- آپارتمان قطعه یک تفکیکی به شماره55975 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 65.41 متر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه اول به صورت یک خوابه با کف سرامیک، ديوارها و سقف از پلاستر گچ و رنگ، آشپزخانه بسته، حمام و سرویس بهداشتی توام با کف سرامیک و دیوار ها از کاشی می‌باشد. واحد دارای سیستم سرمایشی و گرمایشی یونیت سانترال، انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل است. آپارتمان دارای یک با انباری به مساحت2.11 متر مربع در زیر زمین يك و هفت پارکینگ همگی در طبقه همکف است که دو واحد از پارکینگها 10.56 متر مربعی و مابقی بمساحت11.25 متر مربع می‌باشد. آپارتمان در زمان بازدید در تصرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر می‌باشد.

2- آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 55976 فرعی از 3526 اصلی مفروض و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 65.27  متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه اول به صورت یک خوابه با کف از سرامیک، دیوار ها و سقف پلاستر گچ و سنگ، آشپزخانه بسته، حمام و سرویس بهداشتی توأم با کف سرامیک و دیوارها از کاشی می‌باشد. واحد دارای سیستم سرمایشي و گرمایشی یونیت سانترال، انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل و در زمان بازدید در تصرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر است.  آپارتمان داراي یک باب انباری به مساحت 2.11 متر مربع در زیرزمین یک و  پنج پارکینگ همگی به مساحت 11.25 متر مربع و همگی در طبقه زیرزمین می باشد.

3- آپارتمان قطعه سه تفکیکی به شماره 55977 فرعی از3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذكور به مساحت 85.59 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه اول به صورت یک خوابه با کف از سرامیک، دیوار ها و سقف پلاستر گچ و رنگ، آشپزخانه بسته، حمام و سرویس بهداشتی توأم با کف سرامیک و دیوار ها از کاشی می‌باشد. واحد دارای سیستم سرمایشي و گرمایشي یونیت سانترال، انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل است. آپارتمان دارای یک باب انباری به مساحت 2.11متر مربع در زیر زمین یک و سه پارکینگ همگی در طبقه زیرزمین یک است که دو واحد از پارکینگ‌ها 10.56 متر مربعی و دیگری به مساحت11.25 متر مربع می‌باشد. آپارتمان در زمان بازدید در تصرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر است.

4- آپارتمان قطعه چهار تفکیکی به شماره 55978 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از6629 فرعي از اصلی مذکور به مساحت 85.58 متر مربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه اول به صورت یک خوابه با کف از سرامیک، دیوارها و سقف از پلاستر گچ و رنگ، آشپزخانه بسته، حمام و سرویس بهداشتی توام با کف سرامیک و دیوار ها از کاشی می‌باشد. واحد دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی یونیت سانترال، انشعابات آب و گاز مشترک و برق مستقل است. آپارتمان دارای یک باب انباری به مساحت 2.21 متر مربع در زیرزمین يك و چهار پارکینگ همگی در طبقه زیرزمین یک است که دو واحد از پارکینگ‌ها 10.56 متر مربعی و دو پارکینگ دیگر هر یک به مساحت 11.25 متر مربع میباشد. آپارتمان در زمان بازدید در تصرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر است.

ج) حدود کارشناسی:

کارشناسی انجام شده بر اساس محتویات پرونده، مدارک ابرازی ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی متصرفان و در محدوده صلاحیت این کارشناس می‌باشد. بدیهی است مسئولیت ناشی از هر گونه ادعاي جعل و مخدوش بودن یا نابرابری مدارک ابرازی با نسخ اصلی و انکار و تردید به دلایل یا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز کننده اسناد و دلایل می‌باشد. استماع مطالب متداعيين و انعکاس اطلاعات ارائه شده از طرف آنان در گزارش به منزله تایید یا رد آن مطالب نیست. نظریه کارشناس حاضر صرفاً در چارچوب قرار کارشناسی صادره در پرونده فوق‌الاشعار بوده و در خصوص سایر دعاوی و پرونده های احتمالی موضوعیت ندارد. چنانچه پس از ارائه نظر کارشناسی مدارک و مستندات جدیدی از سوی طرفین ارائه گردد که قابل تاثیر در این گزارش باشد درصورت صلاحدید مقام محترم قضایی و ارجاع به اینجانب قابل بررسی و اظهار نظر خواهد بود.

 

د) نظریه کارشناسی:

با عنایت به مراتب بالا و جمیع جهات منجمله مساحت، قدمت، کاربری، شرایط زمانی و مکانی، انشعابات منصوبه، طبقه وقوع، نورگیری و ….. فارغ از هر گونه مسائل ثبتی و حقوقی مترتب بر ملک، هر نوع صلح حقوق و بازداشتی و معارض متصوره، صرفنظر از هرگونه بدهی، دیون و تعهدات احتمالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداری، دارایی، بانک‌ها و…. در صورت نداشتن تخلفات ساختمانی و منع نقل و انتقال، قطع نظر از شخص مالک و نوع مالکیت و با فرض صحت و اصالت مدارک و مستندات، ارزش شش دانگ هر یک از آپارتمانها بانضمام انباری و پارکینگهای مندرج در سند، عرصتا و اعیانا به صورت تخلیه به شرح زیر برآورد و اعلام می‌گردد:

1- آپارتمان قطعه یک تفکیکی به شماره 55975 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 65.41 متر مربع واقع در سمت شمال غربی طبقه اول و یک باب انباری در زیرزمین يك و هفت واحد پارکینگ در طبقه همکف منضم به آن به مبلغ 46.250.000.000 ریال معادل چهار میلیارد و ششصد و بيست و پنج میلیون تومان

 

* ارزش پایه ملک  46.250.000.000  ریال می باشد

 

2- آپارتمان قطعه دو تفکیکی به شماره 55976 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 65.27 متر مربع واقع در سمت شمال شرقی طبقه اول و یک باب انباری در زیرزمین يك و پنج واحد پاركينگ در زیرزمین یک منضم به آن به مبلغ 41.420.000.000ریال معادل چهار میلیارد و یکصد و چهل و دو میلیون تومان

 

* ارزش پایه ملک  41.420.000.000ریال  می باشد

 

3- آپارتمان قطعه سه تفکیکی به شماره 55977 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذکور به مساحت 85.59 متر مربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه اول و یک باب انباری در زیرزمین یک و سه واحد پارکینگ در زیرزمین یک منضم به آن به مبلغ 47.900.000.000ریال معادل چهار میلیارد و هفتصد و نود میلیون تومان

 

* ارزش پایه ملک  47.900.000.000ریال می باشد

 

4- آپارتمان قطعه چهار تفکیکی به شماره 55978 فرعی از 3526 اصلی مفروز و مجزي شده از 6629 فرعی از اصلی مذكور به مساحت 85.58 متر مربع واقع در سمت جنوب غربی طبقه اول و یک باب انباری در زیرزمین يك و چهار واحد پارکینگ در زیرزمین یک منضم به آن به مبلغ 49.670.000.000ریال معادل چهار میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون تومان

 

* ارزش پایه ملک  49.670.000.000ریال می باشد

 

  ارزش کل چهار دستگاه آپارتمان یاد شده بانضمام ۱۹ واحد پارکینگ و چهار با بانباری به مبلغ 185.240.000.000ریال معادل هجده میلیارد و پانصد و بيست و چهار میلیون تومان تعیین و اعلام می‌گردد.

 

مقرر گردید شش دانگ آپارتمان های  فوق الذکر در روز یکشنبه مورخه1400/10/19از ساعت10/00 الی10/30از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار را اخذ و ما بقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یکماه از تاریخ  برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحویل نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/19از ساعت10/00 الی10/30