3467قلم قطعات خودرو سواری سایپا (پروتون ،پاترول ،پیکاپ،مگان، برلیانس ، مزدا،ال90، رنو،نیسان، پراید ، تیبا ، کوئیک وماکسیماوغیره )

رایگان

توضیحات

140050920001237116

140250460000130095
اجراي احكام شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0200071صادره از شعبه  هفدهم  دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  له  محمدرضا فرجی وعلیه  سیاوش یاری محکوم به  پرداخت مبلغ 1200000000ریال بابت اصل بدهی وسایر موارد مندرج در اجراییه 140150420000130966مورخه 1401/06/10در حق خواهان محمدرضا فرجی

واحد اجرای احکام مدنی شعبه دوم کرمانشاه در نظر دارد مال  منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مال موردمزایده :تعداد  3467قلم قطعات خودرو سواری سایپا (پروتون ،پاترول ،پیکاپ،مگان، برلیانس ، مزدا،ال90، رنو،نیسان،  پراید ، تیبا ، کوئیک وماکسیماوغیره ) 

مشخصات مال مورد مزایده :لیست اقلام بپیوست می باشد .

که با در نظر گرفتن جمیع جهات ارزش 3467قلم  قطعه توسط هیات  کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 1402/06/06 بمبلغ 1698411000ریال قیمت گذاری شده ومزایده آن برای روز سه شنبه مورخ1402/09/28 ساعت 9:30صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانندپنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در چهارراه بسیج بلوار بنت الهدا دادگستری کل کرمانشاه طبقه همکف اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود  (( شرکت کننده در مزاید ه 10درصد مبلغ کارشناسی را باید قبل از برگزاری مزایده پرداخت کند وفیش آنرا تحویل اجرابدهد تا بتواند در مزایده شرکت کند ))(  شماره اطاق مزایده 37 ) هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد(اموال باشرایط موجود بفروش میرسد) شناسه پرداخت 951108156100011400509200012371) شماره حساب  740100004056012907595698بانک ملي بنام سپرده دادگستري (آدرس محل نگهداری اموال  : ديزل آباد بين خيابان 100و101  نمايندگي خودرو سايپا ،سياوش ياري )

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی کرمانشاه : مهدی سهرابی