33 عدل الياف

2987985000

توضیحات

9709986839401316

140009460000196055
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت اول

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي  فرشاد سواري عليه آقاي  سيدحسين جمال و سيد مرتضي قهاري به مبلغ 89/233/367/019 ريال بابت اصل خواسته خسارات آن و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال ثالث آقاي  امير حميدي شامل: 33 عدل الياف به شرح 1- تاپس آکرليک دودي 20عدل  و2- تاپس آکرليک گلبهي 2 عدل و 3-تاپس آکرليک زرد  6 عدل و 4- تاپس آکرليک کرم 5عدل واقع در شهرک فتح المبين کاشان -شرکت ريسندگي خاطره کاشان 

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/09/20  از ساعت 11  در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  نظر به اينکه تاپس هاي فوق الذکر دررنگهاي مختلف بوده و و از نظر وزن قابل ريسيدن در خط توليد ريسندگي نمي باشد لذا لازم است با رنگرزي مجدد به يک رنگ تبديل شود لذا 30درصد ارزش آن کاسته ميشود بنابراين با توجه به مراتب فوق قيمت روز الياف توقيفي از قرار هرکيلوگرم 696/500 ريال و بهاي کل 33 عدل با وزن 4290 کيلوگرم به مبلغ 2/987/985/000 ريال ارزيابي گرديده است.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ  1400/09/20  از ساعت 11