3فقره خط سیم کارت 09121548345و09126982982و09129217694

480000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980242300007
شماره آگهی:
140168460000603032
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده 3خط سیم کارت نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/004071/126ج از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 140055056مورخ 1400/1/14-اجراییه 14006648مورخ 1400/8/29-محکوم له آقای فرشاد مسلمی فرزند جعفر قلی -محکوم علیه آقای افشین و امیر شهرت هردو یوسف نژاد فرزند حسین محکومیت بالمناصفه -194/573/225ریال -(31/000/000ریال وصول شده است)هزینه کارشناسی 80/000/000ریال -هزینه دادرسی (گواهی از شعبه )- نیم عشراجرای دولت 13/728/661ریال -حسب ارزیابی 3فقره خط سیم کارت به شرح کارشناسی ذیل می باشد .
سیم کارت تلفن همراه 09121548345به مبلغ 480/000/000ریال

09126982982به مبلغ 90/000/000ریال

09129217694به مبلغ 60/000/000ریال

بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی اعلام نظر می گردد .

تاریخ مزایده 1401/11/12از ساعت 11 الی 13/30 به شرح کارشناسی و هریک به مدت 30 دقیقه می باشد .

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12