23.86 گرم زیورآلات (طلا)

7050000000

توضیحات

9809980227200991

140068460000493331
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0000253/ج

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 12    دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای  احمد سیفی  محکوم به پرداخت مبلغ 4/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و حق الزحمه قراردادی و حق الوکاله وکیل و یک کیلو گرم طلای 18 عیار در حق محکوم له خانم سمیرا ذاکرانی با وکالت خانم محیا ابوامعالیابوامعالی  می باشد که در جهت وصول محکوم به اموال  ایشان به شرح ذیل  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ  8/500/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

عطف به قرار كارشناسي به شماره 140068440000996517 پرونده به شماره بايگاني 980318

در خصوص دعوي سميرا ذاكراني به طرفيت احمد سيفي

پس از حضور در شعبه محترم اجراي احكام و بررسي و توزين زيورآلات موجود در صندوق دادگاه گزارش كارشناسي بر اساس شماره درج شده برروي هر بسته به حضور تقديم مي گردد

1-سرويس طلا بانگينهاي برليان به وزن 36.17 گرم برابر با 64 ميليون تومان

2-سرويس طلا با نگينهاي برليان و ماركيز به وزن 56.5 گرم برابر با 182 ميليون تومان

3- سرويس طلا با نگينهاي برليان و ماكيز به وزن 55/42 گرم برابر با 138 ميليون تومان

4-سرويس طلا با نگينهاي برليان و ماركيز به وزن 81/8 گرم برابر با 232 ميليون تومان

5-سرويس طلا با نگينهاي برليان به وزن 36/25 گرم برابر با 60 ميليون تومان

6-نيم ست طلا شامل مدال ،زنجير و گوشواره با نگينهاي برليان و سنگ نيمه قيمتي به وزن خالص 23.86 گرم برابر با 29 ميليون تومان

جمعا به ارزش 705 ميليون تومان ارزيابي ميگردد .

 

کارشناس قیمت پایه مزایده  اموال  موصوف را طبق ردیف های یک تا 6 مذکور بصورت جداگانه برای فروش از طریق مطایده اعلام نموده و در جمع مبلغ 7/050/000/000 ریال تعیین نموده است.

مقرر گردید  اموال مذکور  در روز دوشنبه  درتاریخ   1400/10/20   از ساعت 12/00   الی 12/30   در نشانی  واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی نبش خ سمیه واحد مزایده از طریق مزایده به فروش برسد.( آدرس اموال اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی تهران ) مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20   از ساعت 12/00   الی 12/30