21 قلم از دستگاهها و تجهیزات برق و ابزار

966100

توضیحات

9909988110400688

140028460000105236
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم

مورد مزایده : 21 قلم دستگاه و تجهیزات برق و ابزار به شرح لیست پیوستی

در پرونده کلاسه  0000215 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4 محاکم حقوقی دادگستری همدان –شعبه 2 اجرای احکام مدنی

محکوم له : مجتبی خاقی فر 

محکوم  علیه:1-احسان حمزه لو 2-سولار کنترل صنعت

آدرس اموال توقیفی : همدان -گاراژه وطن

اصل محكوم به :حدود مبلغ، 962.258.824  ریال بابت خسارت تاخیر تادیه چک 180.000.000 تومانی و پرداخت هزینه دادرسی و نیم عشردولتی برابر قانون.

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست محكوم له اقدام به توقیف 21 قلم از دستگاهها و تجهیزات برق و ابزار متعلق به 1-احسان حمزه لو 2-سولار کنترل صنعت نموده است که بشرح ذیل در یک  برگ میباشند و در تاریخ کارشناسی 24-6-1400 بمبلغ 966.100.000 ریال ارزیابی گردیده است

لذا این اجراء بتاریخ5-11-1400 ساعت 9 تا 9.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

5-11-1400 ساعت 9 تا 9.30 صبح