206 مدل 1383 رنگ نقره ای متالیک

700000000

توضیحات

9909980708201106

140012460000253930
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000368  0اجرای احکام مدنی 3 شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له  امیرحسین زاهدیان نژاد  فرزند  غدیر  با وکالت  رحیم محمدی و حسن کشتکار  تقاضای فروش اموال توقیفی  غیرقابل افراز محکوم علیه محمدجواد فلاحی  فرزند علی  معادل مبلغ   735/000/000 ریال  ( مبلغ   700/000/000     ریال محکوم به +    35/000/000  ریال بابت هزینه اجرائی ) از طریق مزایده و انتشار آگهی را نموده است . لذا طبق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی روز  یکشنبه مورخ  1400/11/10 الی 10  صبح

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000368  0اجرای احکام مدنی 3 شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له  امیرحسین زاهدیان نژاد  فرزند  غدیر  با وکالت  رحیم محمدی و حسن کشتکار  تقاضای فروش اموال توقیفی  غیرقابل افراز محکوم علیه محمدجواد فلاحی  فرزند علی  معادل مبلغ   735/000/000 ریال  ( مبلغ   700/000/000     ریال محکوم به +    35/000/000  ریال بابت هزینه اجرائی ) از طریق مزایده و انتشار آگهی را نموده است . لذا طبق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی روز  یکشنبه مورخ  1400/11/10 الی 10  صبح در محل شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوق   از ساعت 9 ی شیراز مزایده برگزار خواهد شد. مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از  برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از خودرو بازدید نمایند. قیمت پایه مزایده بر اساس نظریه  کارشناسی به  شماره  1400220807016879  مورخ  1400/09/10   مبلغ  700/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی  10% قیمت پایه کارشناسی را به  حساب شماره ir080100004058012907627341 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول  می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

ح در محل شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوق   از ساعت 9 ی شیراز مزایده برگزار خواهد شد. مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از  برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از خودرو بازدید نمایند. قیمت پایه مزایده بر اساس نظریه  کارشناسی به  شماره  1400220807016879  مورخ  1400/09/10   مبلغ  700/000/000 ریال می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی  10% قیمت پایه کارشناسی را به  حساب شماره ir080100004058012907627341 در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل نمایند . وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی مزایده نوبت اول  می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

 

یک دستگاه خودرو سواری 206  مدل: 1383  به رنگ نقره ای متالیک  به شماره انتظامی 784م96 ایران-93   و  شماره موتور : 84637229 شماره شاسی : 83605476  خودرو در پارکینگ توقیفی  فراز  نگهداری و میزان خلافی 1/080/000 ریال   میباشد.  وضعیت ظاهری خودرو:  سرجلو خودرو آثار تصادف قبلی دارد .در اطراف خودرو خط وخش قابل مشاهده است.لاستیکها مناسب است.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم – سعید منصوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 الی 10  صبح