39000000000

توضیحات

9709980210500434

140068460000489145
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهی مزایده دو ملک  ا – ملک به پلاک ثبتی  20684 فرعی از 4731 اصلی مفروز از 6267 و 6206 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 بخش 6 تهران  و 2- ملک به پلاک ثبتی 21870 فرعی از 4731 اصلی مفروز از 894 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 بخش 6

بموجب دادنامه شماره 9709970210500952 صادره ازشعبه 40 دادگاه تجدید نظر له رسول گودرزی و علیه ابراهیم مرادی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ جمعا 40/252/056/179 ریال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/000/000/000 ریال در حق دولت  .برهمین اساس با در خواست محکوم له دو  ملک فوق توقیف  و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری تهران  و ابلاغ نظریه طبق ماده 75 ق ا ج م  و مصون ماندن از هر گونه اعتراض و رعایت ماده 138 ق ا ج م مالک در ان سکونت داردلذا با در خواست محکوم له ملک فوق جهت مزایده برای مورخ 1400/11/09 ساعت 12 ظهر تعیین و ارزیابی ملک توسط کارشناس جهت مزایده وفروش به شرح ذیل می باشد

ملک شماره یک

1-    ملک به پلاک ثبتی  20684 فرعی از 4731 اصلی مفروز از 6267 و 6206 فرعی از اصلی مذکور قطعه 3 بخش 6 تهران  به ادرس تهران نازی اباد خیابان خدایاری روبروی خیابان فاطمی پلاکهای 111 و 113

ششدانگ یک واحد اپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 106/29 متر مربع واقع در طبقه دوم و دارای پارکینگ مزاحم قطعه یک به مساحت 11 متر نربع در همکف بدون انباری با قدر السهم از عرصه مشاعات و با قدمت ده سال  و اسکلت فلزی و سقف تیرچه بلوک و یونو لیت و نمای اصلی ساختمان بطرف خیابان تلفیق سنگ و اجر در یک ساختمان 6 طبقه شامل همکف (یک باب مغازه و محل پارکینگ )و 5 طبقه مسکونی تک واحدی و درب پارکینگ کرکره برقی می باشد که اپارتمان موصوف دارای یک پذیرایی  و کف سرامیک و اشپزخاته کابینت ام دی اف با اجاق گاز داخل کابینتی و هود  و دو اتاق خواب یک سرویس و یک حمام با توالت فرنگی در داخل ان و تراس بطرف حیاط و نور اتاقها از شرق می باشد و پنجره ها از نوع یو پی وی سی با شیشه دو جداره و ایفون تصویری و اب شهری مشترک می باشدسیستم سرمایش گولر ابی و گرمایش پکیج و راداتور می باشد و در حال حاضر محکمو علیه در ان سکونت دارد  لذا ارزش روز اپارتمان موصوف با موقعیت و قدمت و کیفیت ساخت و مصالح به کار رفته با پارکینگ مزاحم به مبلغ 26/000/000/000 پایه کارشناسی تعیین می گردد

ملک شماره 2

2-    ملک به پلاک ثبتی 21870 فرعی از 4731 اصلی مفروز از 894 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 بخش 6 تهران به ادرس تهران نازی اباد خیابان شهید میر فتاح فاطمی کوچه دیلمقانی پلاک 9 طبقه اول

ششدانگ یک واحد اپارتمان با کاربری مسکونی به مساحت 68/3 متر مربع واقع در طبقه اول و فلقد پارکینگ و انباری با قدر السهم از عرصه مساعات طبق پایاتن کار مورخ 1391/11/28 مساحت زمین 90 متر مریع و ساختمان 4 واحدی با زیر بنای مفید 271/68 متر مربع و 2 پارکینگ مسکونی و 1 پارکینگ مزاحم و زیر بنای ناخالص 439/15 متر مربع می باشد

ساختمان مذکور با قدمت 10 سال با اسکلت بتنی و نمای به طرف خیابان تلفیق سنگ و اجر می باشد ساختمان 5 طبقه شامل همکف (پارکینگ) و 4 طبقه مسکونی تک واحدی بالای همکف فاقد حیاط می باشد ساختمان دارای اسانسور و یک راه پله می باشد و درب پارکینگ کرکره برقی می باشد و اپارتمان موصوف دارای یک پذیرایی و اشپزخانه باز کابینت ام دی اف و هود و دارای دو اتاق خواب یک سرویس با توالت ایرانی و یک حمام با توالت فرنگی و پذیرایی نور خود را از غرب میگیرد و پنجره ها یو پی وی سی بوده و ایفون تصویری نصب است و سرمایش کولر و گرمایش پکیج و رادیاتور می باشد و دارای اب مشترک است و دختر مالک در ان سکونت دارد و ارزش روز اپارتمان با توجه به موقعیت و قدمت و کیفیت ساخت مصالح بکاررفته بر پایه 13/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده است

.

حالیه مقرر گردیده ملک صدرالذکر در تاریخ 1400/11/03از ساعت12 ظهر لغایت 12/30 از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت اتاق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ ده درصد از ثمن فروش نقدا” فی المجلس از خریدار اخذ(با توجه به اینکه مبلغ محکوم به بیشتر از مبلغ مزایده می باشد نیازی به رعایت ماده 51 ق ا ج م نمی باشد) و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این اجرا تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ ده درصد ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . دادورزاجرای احکام مدنی مجتمع قضائی بعثت – فراهانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/09 ساعت 12 ظهر