2 خط موبايل به شماره و 09125479152وشماره 09123871893

285000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982164001049
شماره آگهی:
140168460000630223
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده 2 خط موبايل به شماره و 09125479152وشماره 09123871893

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0100441/ ج 4 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي محمود زنگنه مهر به پرداخت مبلغ1/172/529/197 ريال بابت اصل خواسته وخسارت تاخيرتاديه و مبلغ28/825/000 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ15/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي فريدون بيك پريخاني و پرداخت مبلغ 58/626/459ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به 2 خط موبايل به شماره و 09125479152وشماره 09123871893متعلق به محكوم عليه توقيف؛ 2 خط موبايل به شماره و 09125479152وشماره 09123871893 موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع: پرونده كلاسه به شماره بايگاني:0100441

شماره پرونده:9409982164001049

شماره ابلاغيه :140168100058286820

تاريخ تنظيم در ابلاغيه : 1401/09/29

ارزش گذاري برروي خط موبايل به شماره هاي 09123871893 و 09125479152

محكوم له : آقاي محمود زنگنه مهر

محكوم عليهم : آقاي فريدون بيك پريخاني

با توجه به ابلاغيه صادره و در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره، ارزش گذاري برروي خطوط موبايل به شماره هاي صدرالاشاره به شرح ذيل مي باشد :

ارزش خط موبايل به شماره 09123871893 برابر با يكصد و هفتاد و پنج ميليون ريال(175/000/000 ريال) معادل باهفده ميليون و پانصد هزار تومان (17/500/000 تومان (مي باشد.

)بدهي خط موبايل به شماره 09123871893 به شركت همراه اول برابرهشت هزار ريال(8/000 ريال) مي باشد .كه در ارزش گذاري لحاظ گرديده است.)

ارزش خط موبايل به شماره 09125479152، برابر با يكصد و ده ميليون ريال(110/000/000 ريال) معادل با يازده ميليون تومان (11/000/000 تومان (مي باشد.

)بدهي خط موبايل به شماره 09125479152 به شركت همراه اول برابر نه هزار و هشتصد ريال(9/800 ريال) مي باشد .كه در ارزش گذاري لحاظ گرديده است.)

ارزش مجموع خطوط موبايل به شماره هاي 09125479152 و 09125479152 برابر با دويست و هشتاد و پنج ميليون ريال(285/000/000 ريال) معادل با بيست و هشت ميليون و پانصد هزار تومان (28/500/000 تومان (مي باشد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/12/01 ساعت 9/00الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/01