192 عدد بشکه کالای شیمیایی دی متوکسی متان (متیلول 99 درصد)

17416704

توضیحات

شماره پرونده:
9609982295300172
شماره آگهی:
140091460000615951
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش كهريزك
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

متن مزایده اموال منقول

مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده این اجرا حسب محکوم علیه شرکت بفهام شیمی به شناسه ملی 10102249517 به شماره ثبت 182775 محکوم به پرداخت مبلغ 8.640.950.400 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای علیرضا تشکری و پرداخت مبلغ 432.000.000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت با عنایت به معرفی اموال از سوی محکوم له که شامل 192 عدد بشکه کالای شیمیایی دی متوکسی متان (متیلول 99 درصد) که وزن هر بشکه پر 170 کیلو گرم ارزش پایه هر کیلوگرم مساوی با 580.000 ریال می باشد که بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری با احتساب 8 درصد افت وزن طی زمان توقیف معادل 17.416.704.000 ریال برآورد قیمت شده است که قیمت پایه برای مزایده است ،اقلام توقیف شده در انبار خوبان به نشانی کهریزک مهدی آباد خیابان مفتح روبروی بنگاه خوبان نگهداری می شود تقاضای محکوم له جهت مزایده اقلام توقیفی شده مقرر شده در تاریخ 1400/11/10 از ساعت 10/00 الی 11/00 از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب شهرداری بفروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید ،در غیر این صورت 10 درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . طالبین در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .

یوسف بدری- دادورزدفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/10 از ساعت 10/00 الی