16 قطعه زمین آبی و دیم جمعا به مساحت 213652 متر مربع که مقدار 57663 متر مربع آبی و 155991 متر مربع دیم

رایگان

توضیحات

140050920002097571

140250460000121534
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/08/10

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول پرونده اجرایی 0200204

حکم فروش

در خصوص پرونده اجرایی 0200204  محکوم له نهید اژغ و…… علیه ورثه مراد چقاکبودی و…….  صادره از شعبه  نهم دادگاه حقوقی کرمانشاه مبنی بر  فروش ماترک اجرا ی احکام شعبه نهم دادگاه حقوقی کرمانشاه در نظر دارد اموال غیر منقول و منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: 16 قطعه زمین آبی و دیم جمعا به مساحت 213652 متر  مربع که مقدار 57663 متر  مربع آبی و 155991 متر مربع دیم  واقع  در پلاک ثبتی 33 اصلی قریه چقاکبود حوزه کرمانشاه  میباشد ارزش مقدار 7663/5 هکتار اراضی آبی با توجه به نوع زمین و موقعیت آن جمعا بعه مبلغ 63429/3 میلیون ریال و ارزش مقدار 15/5991 هکتار اراضی دیمی  جمعا بعه مبلغ 141424/8 میلیون ریال به عنوان قیمت پایه مزایده برآورد میگردد  و 2 عدد تانکر جای نفت بعه مبلغ 50/000/000 ریال و 8 عدد بشکه جای نفت برابر با 32/000/000 ریال  برآورد میگردد و    که ارزش اراضی آبی و دیمی مذکور  با فرض نداشتن منع قانوني و حقوقي و در مجموع  به مبلغ 4/780/000/000 ریال  به عنوان قیمت پایه مزایده  تعيين و اعلام مي گردددرضمن  اراضی مذکور توسط کارشناس رسمی به تاریخ 1402/04/25کارشناسی گردیده  و ضمنا یکباب ساختمان دو طبقه به آدرس کرمانشاه کیلومتر 12 جاده کرمانشاه به سراب نیلوفر روستای چقاکبود  اشتراک آب 0484860116  با دیوارهای باربر اجری سقف تیر اهن و طاق ضربی و نمای سیمانی به مساحت عرصه تقریبی 442 متر مربع و اعیانی دوطبقه که طبقه همکف با استفاده انباری و اسطبل دام و طبقه اول با استفاده مسکونی دارای یک اتاق هال و پذیرایی اشپزخانه و حمام و سرویس بهداشتی در دو طبقه به مساحت تقریبی 335 متر  مربع با درب حیاط ماشین رو با قدمت حدود بیش از 25 سال داری انشعابات اب روستایی و کنتور برق متعلق به مرحوم مرادچقاکبودی که هیچگونه مدرکی از قبیل سند رسمی و مبایعه نامه به رویت کارشناس نرسیده است که ارشش کل ساختمان مذکور شامل عرصه و اعیان جمعا به مبلغ 14/100/000/000 ریال به عنوان قیمت پایه مزایده تعیین و اعلام میگردد و ضمنا ساختمان مورخ 1402/05/07 کارشناسی شده و  مزایده کل اموال مذکور برای مورخ  1402/08/28

ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است، طالبین و خریداران میتوانند 5 روز قبل از موعد  مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی دادگستری کل استان طبقه همکف اجرای احکام مدنی شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه  مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند حداقل به میزان  10 درصد مبلغ پایه مزایده  را حداکثر  قبل از مزایده  به شماره شبا 740100004056012907595698  واریز نمایند  و باقیمانده مبلغ مزایده را ،حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکرپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط  خواهد شد.