12واحد از یک ساختمان فلکه جهاد

رایگان

توضیحات

9509980228000438

140009460000249335
شعبه ششم اجراي احكام مدني ويژه نيابت شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام مدنی شعبه-4–اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970764ج4 محکوم له: حميد اكبري محکوم عليه: اكبر امين – شايان تابان – محمد ابداراصفهاني مبنی بر مطالبه مبلغ 197/229/425/053ریال بابت محکوم به و مبلغ 11/332/917/749 ریال بابت هزینه دادرسی و  هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی و جمعا مبلغ  208/562/342/802 ریال  در تاریخ  10/  11 /1400 ساعت 10 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش 48/814 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت محکوم به و فروش2/804  حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ بابت حق الاجرا و جمعا میزان51/618  حبه مشاع  از 66/9 حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ  ملکی به پلاک ثبتی شماره: 3/2497 بخش 14  با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است ملکی اقای- و اکنون در تصرف مالکانه میباشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید. طالبین  خرید  باید در  روز مزایده 10 درصد بها  به مبلغ 20/856/234/280 ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری و پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

ملك مورد ارزيابي به آدرس اصفهان فلكه جهاد كنارگذر اتوبان خرازي به سمت ميرزا طاهر كوچه 42 مجتمع مسكوني نوجا بلوك 61 بازديد نموده و پس از استماع نظرات طرفين و برداشت و بررسي و تحقيقات محلي لازم گزارش كارشناسي ارزيابي پلاك مورد نظر به شرح زير تقديم مي گردد. بررسي كارشناسي ملك: پلاك مورد نظر با پلاك ثبتي 2497 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از 212 فرعي از اصلي مذكور بخش ثبتي 14 اداره ثبت اسناد و املاك غرب اصفهان داراي سند تك برگ به شماره چاپي 675687 سري د سال 1391 به مساحت عرصه 409.22 متر مربع بوده كه در صفحه 269 دفتر املاك جلد 952 ذيل شماره 175110 با مالكيت شش دانگ عرصه و اعيان متعلق به خوانده آقاي شايان تابان ثبت گرديده است. بر روي پلاك ثبتي مورد ارزيابي، مجموعه آپارتمان مسكوني بلوك 61 داراي يك طبقه زيرزمين و همكف و 7 طبقه بر روي همكف مشتمل بر 14 واحد مسكوني با مشخصات ذيل احداث گرديده است. بنابر لايحه ارائه شده توسط وكيل خواهان به هيات، يك واحد آپارتماني واقع در طبقه 6 شرقي بدليل اعتراض ثالث از شمول فرآيند ارزيابي و مزايده خارج شده است. آخرين پروانه شهرداري اخذ شده براي پلاك ثبتي از شهرداري منطقه 9 اصفهان با شماره 7758/90/9 مورخ 23/05/1390 در 8 طبقه و 12 واحد به مساحت 2339 در 8 طبقه ذكر شده است و طي اصلاحيه پروانه شماره 90012396 مورخ 08/12/1390 ، ساخت به مساحت 2635.5 مترمربع در 9 طبقه و 14 واحد افزايش يافته است. مطابق فرم اعلان نظر آتش نشاني به شماره 10056/91 آخرين وضعيت ساختمان فوق الذكر در مرحله سفت كاري ذكر شده است. مطابق سوابق پرونده شهرداري گواهي پايانكار ساختماني موجود نمي باشد و مطابق نامه اداره ثبت اسناد و املاك غرب اصفهان مضبوط در پرونده نيز آپارتمان احداثي بر روي پلاك ثبتي مورد ارزيابي تفكيك نشده و نسبت به آن صورت مجلس تفكيكي تنظيم نشده است. بدليل عدم وجود صورت مجلس تفكيكي براي بلوك احداث شده، كارشناس محترم در رشته نقشه برداري ضمن تطبيق نقشه هاي نهايي ساختمان موجود در شهرداري با محل، اقدام به برداشت نقشه برداري طبقه زيرزمين و همكف و نهايتاً موقعيت و مساحت انباري و پاركينگ هر واحد مسكوني را تعيين و ترسيم نمودند كه اين امر در نظريه كارشناسي حاضر مورد استناد قرار گرفته است. در حين انجام كارشناسي و در حضور نماينده خواهان و وكيل خوانده، 15 عدد انباري در طبقه زيرزمين و 12 عدد محل پاركينگ واحدها مشتمل بر 7 عدد پاركينگ در زيرزمين و 5 عدد پاركينگ در طبقه همكف بازديد و بررسي گرديد و كسري 2 واحد پاركينگ ساختمان نسبت به 14 واحد مسكوني كه از موارد مذكور در لايحه اعتراضي ايشان به نظريه كارشناسي يك نفره بود براي وكيل خوانده تشريح و مورد تاييد ايشان قرار گرفت. مجتمع مسكوني نوجا داراي 12 بلوك ساختماني با ورودي و گيت نگهباني و ديوار كشي و آسفالت مي باشد. بلوك 61 داراي يك طبقه زيرزمين شامل 15 عدد انباري و 7 عدد محل پاركينگ، طبقه همكف لابي و 5 عدد پاركينگ و 14 واحد آپارتمان مسكوني در طبقات 1 تا 7 مي باشد كه در طبقات 1 و 2 آپارتمانهاي ضلع شرقي داراي مساحت 139.10 مترمربع و آپارتمانهاي ضلع غربي داراي مساحت 146.75 مترمربع بوده و در طبقات 3 الي 7 آپارتمانهاي ضلع شرقي داراي مساحت 139.10 مترمربع و آپارتمانهاي ضلع غربي داراي مساحت 140.05 مترمربع مي باشد. ساختمان داراي 2848.80 مترمربع ساخت اعياني و اعياني مفيد 14 واحد مسكوني در 7 طبقه به مساحت 1967.45 مترمربع مي باشد. در زمان انجام بازديد كارشناسي كليه واحدهاي مسكوني به استثناي آپارتمان طبقه 6 شرقي كه در تصرف مالك بود، خالي از سكنه مشاهده گرديد. بلوك 61 با اسكلت بتني و سقف تيرچه بلوك داراي آسانسور نفربر فعال ، نماي خارجي آجر و شيشه و ترمووود و سنگ، درب ورودي فلزي، طبقه زيرزمين داراي كف موزائيك و ديوار بدنه پلاسر سيماني، طبقه همكف بدنه و كف سنگ سقف اندود گچ و رنگ، راه پله كف و بدنه سنگ و داراي نرده فلزي و در محل طبقات دربهاي دودبند آلومينيومي و شيشه مي باشد. در كليه فضاهاي مشاعات و پاركينگ ها لوله كشي و تجهيزات سيستم اعلام و اطفاء حريق مشاهده گرديد. ساختمان داراي انشعابات آب و گاز مشترك و برق اختصاصي براي هر واحد و حدود 7 سال قدمت ساخت مي باشد. آپارتمانهاي مسكوني داراي درب ورودي ضد سرقت چوبي و چارچوب فلزي، كف سراميك بدنه اندود گچ و رنگ با قرنيز MDF ، سقف كناف و اندود گچ و رنگ، دريهاي داخلي MDF و روكش چوبي، داراي 3 اتاق خواب شامل يك اتاق خواب مستر با حمام درب شيشه سكوريت و شيرآلات نصب شده، سيستم روشنايي واحدها تكميل نشده و در حد اجراي آويز چراغها، آشپزخانه كابينت MDF ديوار سراميك فاقد هود، سرويس بهداشتي و حمام ديواره و كف كاشي سراميك با شيرآلات نصب شده، پنجره هاي خارجي آلومينيوم با شيشه دو جداره، داراي لوله كشي سيستم گرمايش و فاقد رادياتورها، سيستم سرمايش چيلر و سيستم گرمايش موتورخانه مركزي و هواساز داخلي مي باشد. كليه تجهيزات اعلام و اطفاء حريق در اتاقها و سالن نصب گرديده مشاهده گرديد. بر روي پشت بام تجهيزات گرمايشي موتورخانه و ديگ و نيز مخازن آب آتش نشاني نصب شده است. فونداسيون چيلر نصب شده وليكن فاقد چيلر مشاهده گرديد. نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد فوق و موقعيت قرارگيري بلوك و همجواريها، نوع مصالح بكاررفته در آپارتمانها و قدمت و مشخصات ساختمان، عدم وجود پايانكار و صورت مجلس تفكيكي كه فروش واحدهاي آپارتماني را بصورت مجزا ناممكن مي سازد، مشكلات مرتبط با كميسيون ماده صد شهرداري و كمبود پاركينگ، شرايط عرضه و تقاضاي املاك مشابه و ساير عوامل موثر در ارزيابي، ارزش روز شش دانگ عرصه و اعيان پلاك هاي مورد ارزيابي (باستثناي واحد طبقه 6 شرقي) با جميع متعلقات، ملحقات و اشتراكات و با صرف نظر از كليه ديون، تضامين و ترهينات احتمالي، معارضين، مسائل ثبتي و نيز كليه مسائل و هزينه هاي قانوني در شهرداري و كميسيون هاي مربوطه و سازمان آتش نشاني و اداره ثبت اسناد و املاك و ساير سازمانها و ارگانهاي مرتبط به شرح زير برآورد و اعلام مي گردد. شايان ذكر است پس از ارسال لوايح توسط وكلاي طرفين دعوي مبني بر تعيين شماره قطعات انباري و پاركينگ هاي اختصاصي متعلق به هر واحد و موافقت آن مقام محترم قضايي ، در نظريه تكميلي ارائه شده توسط كارشناس محترم يك نفره انباري و پاركينگ متعلق به هر واحد تصريح شده است كه در نظريه كارشناسي حاضر مورد استناد قرار گرفته است. همچنين در راستاي محقق نمودن خواسته مقام محترم قضايي و مديريت محترم واحد مزايده مجتمع قضايي در نظريه كارشناسي يك نفره مبني بر ارزيابي و اعلام قيمت هر يك از 13 واحد آپارتماني بصورت جداگانه عليرغم عدم وجود صورت مجلس تفكيكي ساختمان ، قيمت كليه واحد آپارتماني به تفكيك برآورد و اعلام گرديده است. 1. آپارتمان مسكوني طبقه اول شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 1 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 6 واقع در طبقه زيرزمين يك، به مبلغ 19.000.000.000 ريال بحروف نوزده ميليارد ريال معادل يك ميليارد و نهصد ميليون تومان ؛ 2. آپارتمان مسكوني طبقه اول غربي به مساحت 146.75 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 2 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 7 واقع در طبقه زيرزمين يك، به مبلغ 20.000.000.000 ريال بحروف بيست ميليارد ريال معادل دو ميليارد تومان ؛ 3. آپارتمان مسكوني طبقه دوم شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 3 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 10 واقع در طبقه زيرزمين يك، به مبلغ 19.500.000.000 ريال بحروف نوزده ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون تومان ؛ 4. آپارتمان مسكوني طبقه دوم غربي به مساحت 146.75 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 4 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 11 واقع در طبقه زيرزمين يك، به مبلغ 20.500.000.000 ريال بحروف بيست ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و پنجاه ميليون تومان ؛ 5. آپارتمان مسكوني طبقه سوم شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 5 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 12 واقع در طبقه زيرزمين يك، به مبلغ 20.250.000.000 ريال بحروف بيست ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال معادل دو ميليارد و بيست و پنج ميليون تومان ؛ 6. آپارتمان مسكوني طبقه سوم غربي به مساحت 140.05 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 6 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 1 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 20.400.000.000 ريال بحروف بيست ميليارد و چهارصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و چهل ميليون تومان ؛ 7. آپارتمان مسكوني طبقه چهارم شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 7 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 2 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 20.750.000.000 ريال بحروف بيست ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون ريال معادل دو ميليارد و هفتاد و پنج ميليون تومان ؛ 8. آپارتمان مسكوني طبقه چهارم غربي به مساحت 140.05 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 8 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 3 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 21.000.000.000 ريال بحروف بيست و يك ميليارد ريال معادل دو ميليارد و يكصد ميليون تومان ؛ 9. آپارتمان مسكوني طبقه پنجم شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 9 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 4 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 21.400.000.000 ريال بحروف بيست و يك ميليارد و چهارصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و يكصد و چهل ميليون تومان ؛ 10. آپارتمان مسكوني طبقه پنجم غربي به مساحت 140.05 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 10 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 5 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 21.600.000.000 ريال بحروف بيست و يك ميليارد و ششصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و يكصد و شصت ميليون تومان ؛ 11. آپارتمان مسكوني طبقه ششم غربي به مساحت 140.05 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 12 در زيرزمين يك و ششدانگ پاركينگ قطعه 9 واقع در طبقه همكف، به مبلغ 22.500.000.000 ريال بحروف بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون تومان ؛ 12. آپارتمان مسكوني طبقه هفتم شرقي به مساحت 139.10 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 13 در زيرزمين يك و فاقد پاركينگ در نقشه هاي ارائه شده توسط كارشناس محترم نقشه برداري، به مبلغ 21.500.000.000 ريال بحروف بيست و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون تومان ؛ 13. آپارتمان مسكوني طبقه هفتم غربي به مساحت 140.05 مترمربع بانضمام يك باب انباري قطعه 14 در زيرزمين يك و فاقد پاركينگ در نقشه هاي ارائه شده توسط كارشناس محترم نقشه برداري، به مبلغ 21.900.000.000 ريال بحروف بيست و يك ميليارد و نهصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و يكصد و نود ميليون تومان ؛ مجموع ارزش روز شش دانگ عرصه و اعياني 13 واحد آپارتماني بلوك 61 مطابق توضيحات فوق با جميع متعلقات و ملحقات به مبلغ 270.300.000.000 ريال بحروف دويست و هفتاد ميليارد و سيصد ميليون ريال معادل بيست و هفت ميليارد و سي ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

يك واحد آپارتمان كه خارج از ارزيابي قرار گرفته با مشاعات و پاركينگ و انباري اختصاصي آن معادل چه سهم مشاعي از كل مالكيت محكوم عليه از پلاك ثبتي موضوع محل بوده كه بايد از محاسبه آن را در مالكيت محكوم عليه خارج شود. ب) حدود ثبتي: متنازع فيه داخل در پلاك ثبتي 3.2947 بخش چهارده ثبت اصفهان مي باشد كه حدود و مشخصات آن بدين شرح است: ششدانگ يك قطعه زمين شماره 2947 فرعي از پلاك سه اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 212 فرعي واقع در بخش چهارده ثبت اصفهان به مساحت 409.22 مترمربع شمالاً پي است بطول 16.35 متر به كوچه احداثي به عرض ده متر شرقاً پي به پي بطول 24.78 متر به شماره 2948 فرعي جنوباً ديوار به ديوار بطول 16.35 متر به شماره 1196 فرعي غرباً پي به پي بطول 25.03 متر به شماره 2496 فرعي. ج) مساحت مشاعات و مفروزات ساختمان احداثي بر روي پلاك 3.2947 بخش 14 ثبت اصفهان برابر نقشه ترسيمي توسط كارشناس محترم نقشه بردار: – طبقه همكف، پاركينگ هاي 1 الي 5 هر كدام به مساحت 12.5 متر مربع – طبقه زير زمين: پاركينگ هاي 6 الي 12 هر كدام به مساحت 11.25 متر مربع – جمع مساحت انباري هاي واقع در طبقه زير زمين (15 واحد انباري) 47.11 متر مربع – مجموع كل مساحت اعياني مجتمع مسكوني شامل مفروزات و مشاعات 2848.80 متر مربع – مجموع كل مساحت مفيد 14 واحد آپارتمان 1967.45 متر مربع قيد گرديده و برابر نظريه كارشناسان محترم ارزياب آپارتمان واقع در سمت شرق طبقه ششم به مساحت 139.10 متر مربع به انضمام انباري قطعه 11 واقع در زير زمين به مساحت 2.64 متر مربع و به انضمام پاركينگ قطعه هشتم به مساحت 11.25 متر مربع واقع در زير زمين با قدر السهم ار عرصه مشاعي و ساير مشاعات از ارزيابي خارج گرديده است. نتيجه: با عنايت به مراتب فوق و در پاسخ به قرار صادره به استحضار مي رساند قدر السهم مشاعي آپارتمان خارج شده به انضمام ملحقات آن به ميزان 5.10 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاك 3.2947بخش 14 ثبت اصفهان مي باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ  10/  11 /1400 ساعت 10 صبح