11 گالن20 ليتري محصولات نانو

845000000

توضیحات

9709983657600635

140009460000253116
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد شعبه اول اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي اميرحسين فخر عليه سيد جواد حسيني صاحب آبادي  و مبلغ  570/000/000  ريال به نرخ روز از تاريخ سررسيد چکها به انضمام خسارات دادرسي به ميزان 1/370/000 ريال  و مبلغ ريال بابت خسارت تاخير تأديه از زمان صدور چک تا زمان اجراي حکم بر اساس شاخص بهاي کالا و خدمات اعلامي از بانک مرکزي و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل:  11 گالن20 ليتري محصولات  نانو توليد موسسه دانش بنيان ابتکار انديشان عصر جديد در بسته بندي گالن 20 ليتري پلي اتيلن و نام تجاري و پلمپ شرکت آباد گران

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ 1400/11/11 از ساعت 10/30 در واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  هر گالن 20 ليتري كنسانتره سليكون 65 ميليون تومان وبهاي هر 4 گالن آن جمعا 260 ميليون تومان . 2) هر گالن 20 ليتري كنسانتره كود 65 ميليون وبهاي 5 گالن آن مجموعا 325 ميليون تومان . 3) هر گالن 20 ليتري كنسانتره شيشه 130 ميليون وبهاي دو گالن آن مجموعا 260 ميليون تومان و مجموعا بهاي مال معرفي شده 845/000/000 تومان اعلام مي گردد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/11/11 از ساعت 10/30