109 عدد شلوار زنانه 94 عدد بافت و تعدادی شلوار جین

283740

< شماره پرونده: 9509982151400680 شماره آگهی: 140068460000522299 شعبه صادر کننده: شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران تاریخ صدور: 1400/10/25 موضوع آگهی: موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده ) متن آگهی: آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول) نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 9901033/ج6 آقای: رضا نوروزی جوینانی فرزند: خیراله با کدملی: 0081313853 به اتهام کلاهبرداری از طریق صدور چک از حساب شخص فوت شده طی دادنامه شماره 97000981 - 1397/06/26 صادره از شعبه 1077 دادگاه کیفری 2 تهران و دادنامه شماره 9800199 - 1398/02/14 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرداخت جزای نقدی و رد مال به شاکی محکوم و مقرر گردیده تا اموال معرفی شده از وی به شرح ذیل از طریق مزایده حضوری و بر اساس قیمت کارشناسی شده به فروش برسد؛ داوطلبین شرکت در مزایده میبایست تا پایان ساعت 12:00 روز دو شنبه مورخه 1400/11/25 در شعبه 6 اجرای احکام کیفری حاضر و پیشنهاد قیمت خود را به دفتر تحویل نمایند، جلسه مزایده با حضور رئیس و مدیر دفتر شعبه و خریدارن تشکیل و از مبلغ پایه قیمت کارشناسی شروع و بدیهی است که مال موضوع آگهی به خریداری تعلق خواهد گرفت که بالاترین پیشنهاد قیمت را نسبت به سایرین، حضوری و بصورت کتبی ارائه نماید، با توجه به اینکه دایره اجرای احکام می تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء به وعده قرار دهد لذا برنده مزایده میبایست 10% از بها را فی المجلس به حساب سپرده شماره 2171299034006 نزد بانک ملی شعبه جشنواره کد 517 بنام دادسرای ناحیه 4 تهران واریز و رسید آن را تحویل و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب دادسرا تودیع نماید، چنانچه برنده مزایده به هر دلیلی در موعد مقرر الباقی مبلغ را پرداخت ننماید از وی سلب امتیاز و از محل سپرده، هزینه های انجام شده کسر و باقیمانده مبلغ سپرده به ایشان مسترد و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از اموال تا 2 روز قبل از مزایده در شعبه حاضر تا هماهنگی ها و مقدمات بازدید از اموال موضوع مزایده فراهم گردد. * زمان و محل انجام مزایده: جلسه مزایده در روز دو شنبه مورخه 1400/11/25 و از ساعت 11 الی 12 ظهر و در شعبه 6 اجرای احکام کیفری واقع در طبقه چهارم دادسرای ناحیه 4 تهران ( نشانی دادسرا: تهران حکیمیه بلوار بابائیان خیابان سازمان آب سابق خیابان امام حسین ) برگزار میگردد. * مورد مزایده: مورد مزایده عبارت است از: 1) تعداد 109 عدد شلوار زنانه در رنگهای کرم روشن و سبز - کمر کشدار و با مارک نایک چاپی پارچه از جنس استرج دور و در دو سایز لارج و ایکس لارج که بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 66.490.000 ریال برآورد قیمت گردیده است. 2) شلوار لی زنانه در سایزهای 50 - 48 - 46 - 44 - 42 در رنگهای یخی ، آبی روشن ، کاربنی ، مشکی و با مارک هیل فیگر شلوار کتانی زنانه در سایزهای 50 - 48 - 46 - 44 - 42 در رنگهای کرم ، سبز یشمی ، زرشکی ، مشکی و با مارک ماسیمودوتی پارچه هر دو مدل شلوار دارای نخ اسپان (کش) میباشد و در بسته های 6 تایی (جین) و در نایلون بسته بندی گردیده است چون قیمت دو مدل شلوار ( کتانی و لی ) هم قیمت هستند لذا بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعاً (تعداد 65 عدد یکجا) به مبلغ 90.350.000 ریال برآورد قیمت گردیده است. 3) تعداد 94 عدد بافت ( بلوز آستین بلند مردانه) با مارک حیدری در رنگهای طوسی ، قهوه ایی ، کالباسی ، نوک مدادی ، سرمه ایی - مدل یقه هفت: 54 عدد - مدل یقه دار سه دکمه: 16 عدد - مدل یقه دار نیم زیپ: 24 عدد که بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعاً (همه مدلها ) به مبلغ 126.900.000 ریال برآورد قیمت گردیده است. *ارزش مجموعه اموال مورد مزایده (ردیفهای 1 و 2 و 3 ) بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 283.740.000 ریال برآورد قیمت گردیده است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 و از ساعت 11 الی 12