1.333 دانگ از چهار دانگ منزل مسکونی خ 17 شهریور جنوبی

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982154500417
شماره آگهی:
140168460000545240
شعبه صادر کننده:
شعبه 4 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 10 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

در پرونده کلاسه 960346 شعبه چهارم اجرا احکام دادسرای ناحیه 10 تهران مقدار سهم الارث محکوم علیه آقای ابواافضل باقری که 1.333 دانگ از چهار دانگ منزل مسکونی با شماره پلاک ثبتی14706 فرعی از 4678 اصلی واقع در بخش 7 تهران که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده و در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/14 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای ناحیه 10 تهران واقع در تهران خ آزادی خ جیحون تقاطع دامپزشکی . از طریق مزایده حضوری بفروش برسد .مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ضمنا فی المجلس 10درصد از قیمت پیشنهادی از برنده مزایده اخذ وبه حساب صندوق دادگستری به شماره 2171299036002 نزد بانک ملی واریز خواهد شد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف یکماه پرداخت نماید.

 نشانی و مشخصات ملک مورد مزایده عبارت است :

تهران خ 17 شهریور جنوبی خ رستگاری مقدم خ مظاهری کوچه شهید آقازاده پ10

* ملک دارای مستاجر میباشد با حفظ حقوق مستاجر ملک مورد مزایده قرار میگیرد .

با عنایت به موارد فوق و همچنین موقعیت مکانی و با در نظر گرفتن جمیع جهات قیمت پایه برگزاری مزایده ملک مذکور مبلغ 2/50/000/000ریال معادل (دو میلیاردو پانصد میلیون ریال)تعیین گردیده است متقاضیان می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به شعبه چهارم اجرا احکام دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 10 تهران مراجعه تا موجبات بازدید از ملک فراهم گردد..

اطلاعات بیشتر

مهلت

چهارشنبه 1401/10/14