1دستگاه فرز مارك هیکیر كشور آلمان و 1دستگاه دريل شش هد مدلRV05 ماركBERNSTEIN كشور آلمان

2300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980214000929
شماره آگهی:
140068460000531019
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 980157 ج و دادنامه صادره از شعبه 191 دادگاه عمومی تهران محکوم له صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن با وکالت موسی حسینوند الهی و محکوم علیه شرکت پارس لوجیک محکوم است به پرداخت مبلغ 2/046/857/179 ریال در حق محکوم له و مبلغ 102/342/858 ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت می باشدو دایر بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10 مورخ 1400/11/19 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری ط سوم از طریق مزایده از قیمت پایه 2/300/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده شامل دو دستگاه به شرح ذیل می باشد/

آدرس شادآباد ، خيابان 17 شهريور خيابان شهيد مختاري ، پلاك 25

1- دو دستگاه ماشين براده برداري .

با توجه به مدارك ماشين آلات ارايه شده ، مدارك و موارد ارايه شده و جميع جهات موثر قابل حصول براي اين كارشناس براي ماشين آلات موضوع قرار كارشناسي و در نظر گرفته شده براي اين كارشناسي و نيز ساير شاخصه هاي تاثير گذار ، دراين زمان و وضع موجود نظر كارشناسي با توجه به مدارك ارايه شده مستندات ارايه شده مشخصات فني اصالت تجهيزات ، كارايي ، مدل ، مارك ، سال ساخت تعديلات مرتبط ، نياز بازار براي تجهيزات مورد كارشناسي و نيز ساير شاخصه هاي تاثير گذار در اين زمان و مكان ملاحظه شده ، نظر كارشناسي به زير ارايه مي گردد .

1- ارزش يك دستگاه فرز مارك هیکیر كشور آلمان سال ساخت نامشخص با وضعيت مستعمل 1/300/000/000 ريال ( يك ميليارد و سيصد ميليون ريال ) .

2- ارزش يك دستگاه دريل شش هد مدل RV05 سريال نامبر 4533 ماركBERNSTEIN كشور آلمان سال ساخت 1980 ميلادي با وضعيت مستعمل 1/000/000/000 ريال ( يك ميليارد ريال ) که جمعا ارزش هر دو دستگاه 2/300/000/000 ریال می باشد/

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 9الی10 مورخ 1400/11/19