یک واحد ویلایی مسکونی در دو طبقه_افسریه

14584000

توضیحات

شماره پرونده:
140026920001550678
شماره آگهی:
140168460000562643
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان خمین بشماره 0000999مورخ 12/9/1401 محکوم علیه اقای مصطفی آزاد فرزند محمد محكوم است به ‌پــرداخت چهارصد و چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی طرح رایج به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم زهرا فلاحی ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 20406 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزاشده از15230فرعی از4476 واقع در بخش 7 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران افسریه خیابان 15 متر اول خیابان 8متری 12 کوچه شهید شریعتی پلاک5 و با کیفیت ملک مذکور به مساحت 120متر مربع بخش هفت تهران اراضی سلیمانیه انتقالی از آقایان پرویز نوری شیرازی و حاج حسن مطلبی ملک مذکور یک واحد ویلایی مسکونی در دو طبقه مجزا احداث شده طبقه همکف و اول با معماری متحد الشکل شامل یک اتاق خواب آشپزخانه اوپن با کابینت فلزی سرویس بهداشتی کف موکت درب چوبی دیوارها نقاشی بخاری کولر- فریم پنجرها فلزی –کف راه پله سنگ و دیوارها گچ کاری و نقاشی شده نما سنگ و دارای دو عدد کنتور برق مجزا و گاز وآب مشترک و تلفن قدمت بنا بیش از پنجاه سال می باشد .به پیوست چند قطعه عکس از محل تقدیم می گردد . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 50.000.000.000ریال پنجاه میلیارد ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی می باشد .ملک فاقد مستاجر می باشد . لذا مقرر گردید سهم الارث محکوم علیه به میزان یک ممیز هفتادوپنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بشماره 20406 فرعی از 4476 اصلی مفروز و مجزاشده از15230فرعی از4476 واقع در بخش 7 تهران به مبلغ 14.584.000.000ريال در روز یکشنبه مورخ 02/11/1401 ازساعت 11الی 11:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

02/11/1401