یک واحد ملک مسکونی

65625000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980227500508
شماره آگهی:
140168460000546421
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول پرونده کلاسه 0001337 /ج  

به موجب دادنامه به شماره ( 9609970227501419 ) مورخ ( 96/12/22 ) خواهان آقای حامد استاد حسینی و خوانده محمد رضا علی پور منزه موضوع فروش ششدانگ که در راستای حسب تقاضای خواهان و دستور ریاست محترم وقت شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر رضایت تمامیه مالکین جهت فروش کل پلاک ثبتی 3 فرعي از5307 اصلي واقع دربخش 2 متعلق به طرفین پرونده که توسط کارشناسی رسمی به شرح ذیل به مبلغ (300/000/000/000 ریال) معادل سی میلیارد تومان ارزیابی گردیده است.

آدرس ملك: تهران-دروازه شميران- محله فخرآباد سابق-خيابان شهيد محسن مشكي-پلاك 28(آبي جديد)

محکوم له آقاي حامداستاد حسين باوكالت آقاي عادل رادمهربطرفيت آقاي محمدرضاعليپورمنزه،ضمن مطالعه پرونده وملاحظه قراركارشناسي مورخ 1401/05/12به شرح ارزيابي سهمي آقاي محمدرضاعليپورمنزه ازپلاك ثبتي3 فرعي از5307 اصلي بخش2ثبتي تهران باتوجه به حصروراثت وسهمي متعلق به محكوم له ازپلاك ثبتي مذكور دقيق ميزان سهم وارزش سهمي ايشان معين شودومتعاقبامعاينه وبازديدملك پس ازهماهنگيهاي بعمل آمده وبررسي مدارك ومستندات مربوطه و نهايتاملاحظه مندرجات ابلاغيه 14016800035326774-1401/06/21به شرح نظربه قرارصادره مورخ1401/05/12باتوجه به گواهي حصروراثت وسهمي متعلق ازپلاك ثبتي مورداشاره ميزان دقيق سهم وارزش سهمي آقاي محمدرضاعليپورمنزه معين شود وهمچنين ارزش وبهاي روزكل ملك باتوجه به قبول درخواست درپرونده ،گزارش كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار ميرساند:2)مشخصات ثبتي ملك:1-2)براساس تصويرسندمالكيت با شماره ورقه مالكيت 133118ذيل ثبت130518صفحه33دفتر872ملك موردتعرفه عبارت است از:شش دانگ يك قطعه زمين بمساحت سيصدوهفتادودومتروچهل وهشت دسيمترمربع(372/48)قطعه اول تفكيكي شماره سه(3)فرعي ازپنجهزاروسيصدوهفت(5307)اصلي مفروزومجزاشده ازشماره اصلي مذكورواقع در بخش دوتهران.2-2)براساس نامه حوزه ثبت ملك نارمك تهران به اجراي احكام شعبه15 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيدبهشتي تهران(موجوددرپرونده)باموضوع بازداشت دائم،بازگشت به نامه شماره 140068990018408895مورخ1400/04/06مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 3 فرعي از 5307 اصلي بخش 02 ناحيه..واقع در همكف به مساحت (372/48)سيصد وهفتاد ودو متر وچهل وهشت دسيمتر مربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140005801025001385مالك آقاي محمدرضا عليپور منزه شماره ملي-نام پدر- مالك يك مميز پنج دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعيان باستثناي بهاء ثمنيه عرصه واعيان ششدانگ بهاء ثمنيه عرصه واعيان متعلق به خانم فاطمه مرندي خباز مي باشد در دفتر باداشتي وپرونده ثبتي وسند مالكيت قيد گرديده است.موقعيت ملك متعاقبا در نقشه كاداستر مشخص خواهد شد.محدوديت مالكين:محدوديت آقاي محمدرضا عليپورمنزه هشت موردبازداشت دائم بموجب دستور شماره 139504901014003917مورخ1395/04/27صادره از كفيل محترم اداره 4 اجراي اسناد رسمي به نفع- بازداشت مي باشد.بموجب دستور شماره 139504901014005134مورخ1395/05/26صادره ازكفيل محترم اداره4اجراي اسنادرسمي به نفع-بازداشت مي باشد.بموجب دستورشماره 139504901014005850مورخ1395/06/08صادره ازكفيل محترم اداره4اجراي اسنادرسمي به نفع- بازداشت مي باشد.بموجب دستورشماره 139504901014007044مورخ1395/06/28صادره ازاداره4 اجراي اسناد رسمي به نفع- بازداشت مي باشد.بموجب دستورشماره 139604901014006977مورخ1396/06/12صادره از معاون محترم اجرا اداره چهارم اجراي اسنادرسمي به نفع- بازداشت مي باشد.بموجب دستورشماره 1396168001428376مورخ1396/06/13صادره از رياست محترم اجراي احكام شعبه15 مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران به نفع- بازداشت مي باشد.بموجب دستورشماره 1396168002399029مورخ1396/11/16صادره از رياست محترم اجراي احكام شعبه 15 مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران به نفع- بازداشت مي باشد بموجب دستورشماره 1396168000618333مورخ1397/03/22صادره از شعبه نيابت اجراي احكام مدني دادگاه هاي عمومي تهران به نفع- بازداشت مي باشد.2-3)براساس تصويرگواهي حصروراثت مجتمع12و13شوراي حل اختلاف استان تهران(موجود درپرونده)،شادروان علي اصغر علي پورمنزه درتاريخ 92/9/27 دراقامتگاه دائمي خوددرگذشته وورثه حين الفوت وي عبارتنداز:1-خانم فاطمه مرندي خباز(همسر متوفي)2-آقايان محمدرضاومهدي شهرت دوعليپور منزه(پسران متوفي)3-خانمها نجمه،نيراعظم،نفيسه ومعصومه شهرت همگي عليپورمنزه(دختران متوفي).متوفي بجز نامبردگان ورثه ديگري ندارد.يك هشتم عين اموال منقول ويك هشتم قيمت اموال غيرمنقول اعم ازعرصه واعيان سهم همسرمتوفي والباقي ماترك متوفي به نسبت سهم ذكوردوبرابرسهم اناث بين فرزندان متوفي قابل تقسيم مي باشد.اعتبار قانوني گواهينامه ازحيث مبلغ نامحدوداست.3)وضعيت پرونده شهرداري ملك:- براساس مندرجات تصويرگواهي تمديدپايانكارساختمان123037639مورخ1384/08/01بااعتبارنامحدودصادره از شهرداري منطقه12تهران،مساحت زمين طبق سندوپس ازاصلاحي(372/48)سيصدوهفتادومتروچهل وهشت دسيمترمربع ودرچهارطبقه(زيرزمين-همكف-اول-دوم)بااسكلت فلزي ومشتمل بر:طبقه زيرزمين دوواحدانباري مسكوني به مساحت(29/50)بيست ونه متروپنجاه دسيمتر،تاسيسات مسكوني به مساحت(10/50)ده متروپنجاه دسيمترمربع،راه پله به مساحت(11)يازده مترمربع،سرويس بهداشتي بمساحت(4)چهارمترمربع-طبقه همكف دوواحدپاركينگ مسكوني به مساحت(223/80)دويست وبيست وسه متروهشتاددسيمترمربع،راه پله مسكوني به مساحت(11/20)يازده متروبيست دسيمترمربع-طبقات اول ودوم هركدام يك واحدمسكوني به مساحت(223/80)دويست وبيست وسه متروهشتاددسيمترمربع،راه پله مسكوني به مساحت(11/20)يازده متروبيست دسيمترمربع ومساحت مجموع مسكوني مفيد(447/60)چهارصدوچهل وهفت متروشصت دسيمترمربع ومساحت كل زبربناي760(هفتصدوشصت)مترمربع ميباشد.4)مشخصات ظاهري ملك:ملك مذكوربصورت يك ساختمان مسكوني چهارطبقه درطبقات زيرزمين-همكف-اول ودوم بانماي سنگ قديمي-اسكلت فلزي-فاقدآسانسوروقدمت ساخت تقريبي بيش ازچهل سال ميباشد.عرصه ملك جنوبي بابرجهارده متروهشتاد سانتيمترمشرف به گذرشمالي مجاوربه عرض موجودچهارده متر(خيابان شهيدمحسن مشكي)وبناي احداثي دربخش شمالي عرصه وحياط دربخش جنوبي عرصه باكفپوش موزائيك بوده وبخش جنوبي حياط بصورت مشجرميباشد.درب ورودي اصلي ساختمان وورودي پاركينگ فلزي،كف پشت بام موزائيك،كف راه پله وپاگردهاسنگ وديوارهاتانيمه سنگ مابقي اندودگچ ورنگ بانرده محافظ فلزي وروكش چوبي ميباشد.طبقه زيرزمين شامل انباري وموتورخانه مجاورهم ومساحت تقريبي چهل مترمربع باكف موزائيك وراه پله وسرويس بهداشتي وطبقه همكف شامل محوطه پاركينگ باكف موزائيك وديوارهاسنگ ميباشد.طبقات اول ودوم مشابه هم وشامل راه پله و يك واحد مسكوني بوده وفضاي داخلي واحد مسكوني مشتملست بر:هال خصوصي وهال پذيرايي عمومي وسه اتاق خواب باكف سنگ وديوارهاتاارتفاع تقريبي يك مترسنگ مابقي اندودگچ ورنگ-آشپزخانه بسته باكف سنگ وديوارهاي كاشيكاري شده وداراي كابينت-سرويس بهداشتي وحمام مجزاكف سراميك وديوارهاي كاشيكاري شده.بالكن واقع در قسمت جنوبي بنا با كف موزائيك و نرده حفاظ سنگي طرحدارمشرف به حياط.نورگيرواقع درقسمت شرقي بنابصورت گلخانه با طرح آبنما.سقف واحدهاگچكاري طرحدار وديوارها درقسمتهايي بصورت ديواركوب چوبي ابزارخورده.دربهاي داخلي چوبي شيشه خوروچارچوب پنجره ها آلومينيوم ميباشد.سيستم سرمايش ساختمان كولرآبي بانضمام اسپيلت منصوبه درهال خصوصي طبقه اول وسيستم گرمايش شوفاژرادياتورازطريق موتورخانه بوده وملك داراي انشعابات آب وگازوسه رشته انشعاب برق شهري مييباشد.درزمان بازديدوبنابه اظهاردوتن ازوراث ومالكين مشاعي(آقاي مهدي عليپورمنزه وخانم فاطمه مرندي خباز)درملك حضورداشته وطبقه اول دريداختياروسكونت خانم فاطمه مرندي خبازوطبقه دوم بصورت تخليه وفاقدسكونت مشاهده گرديد. نظريه كارشناسي:باعنايت به جميع جهات وكليه مواردمندرج درمتن گزارش،ارزش ششدانگ ملك مذكور فارغ ازهرگونه ديون وتعهدات به هريك ازسازمانها،ارگانها،شهرداري،بانكهاواشخاص حقيقي وحقوقي وهرگونه خلافي و…،مبلغ300000000000ريال معادل سي ميلياردتومان وارزش يك مميزپنج دهم دانگ مشاع ازشش دانگ عرصه واعيان باستثناء بهاي ثمنيه عرصه واعيان ششدانگ(سهمي خوانده وموردبازداشت)مبلغ 65625000000 ریال معادل شش ميلياردوپانصدوشصت ودوميليون وپانصدهزارتومان،برآوردواعلام ميگردد.

.مقرر گردید شش دانگ ملک مذکور در تاریخ 1401/10/26 از ساعت 9/00 الی 9/30 در نشانی : واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی از طریق مزایده بفروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود ، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 21712990080005 بنام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید و در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26