یک واحد مسکونی

56960000000

توضیحات

9809988310900957

140050460000126627
اجراي احكام شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير منقول ( دستور فروش )

درخصوص پرونده اجرائي 9900341  صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقي كرمانشاه به سود خانم  ویدا قبادی و غیره  و به زيان آقاي فرید قبادی و غیره  داير بر محكوميت به  فروش مال مشاع  واحد اجراي احكام مدني دادگستري كرمانشاه در نظر دارد مال غير منقول موصوف در زير را مطابق قانون اجراي احكام مدني بفروش برساند :

مشخصات مال غير منقول :

شش دانگ یک باب منزل مسکونی در 2 طبقه با پلاک ثبتی 51فرعی از 281اصلی بخش دو حومه با  مالکیت مشاعی ورثه مرحوم هوشنگ قبادی و بتول هژبری  و مشخصات ملک به قرار ذیل می باشد :1-ملک مورد نظر در حال حاضر بصورت دو طبقه با اسکلت آجری.سقف طاق ضربی و نمای  تلفیق سنگ و سیمان می باشد.2-عرصه ملک طبق سند مالکیت به مساحت 238/09مترمربع می باشد.3-اعیان طبقه همکف و اول در مجموع با احتساب راه پله و تراس به مساحت حدودا 311متر مربع است.4-ساختمان فوق الذکر دارای امتیازات آب.برق.گاز می باشد .5-ساختمان بیش از 30سال ساخت می باشد و طبق پاسخ شهرداری منطقه 4 دارای تعریض ملک به میزان حدود 49/24 متر مربع میباشد . و ارزش ربعیه اعیان یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ مبلغ 290/000/000 ریال  است ملک واقع در کرمانشاه-خیابان فردوسی کوچه210منطقه4پشت پمپ بنزین پلاک5 با کدپستی 6713934137می باشد پنجره طبقه همکف از نوع یو پی وی سی و طبقه اول از نوع آهنی میباشد ملک بصورت دو کله بر و با موقعیت غربی و شرقی به معابر موجود بوده و دارای حودودات اربعه شمالا به طول 20/50 متر به پلاک شماره 80 فرعی و شرقا به طول 12/31 متر به کوچه و جنوبا به طول 19/10 متر به پلاک شماره 50 فرعی و غربا به طول 11/83 متر به کوچه  که طبقات اول و همکف بصورت مسکونی و دو خوابه بوده در طبقه همکف در قسمت حیاط قسمتی به شکل انبار و با ارتفاع حدود 1/60 و ابعاد حدود 2 متر در حدود 5 متر وجود دارد  که با توجه به وضعیت موجود و  مقدار تعریض به مساحت حدود 49/24 متر مربع ( در زمان تخریب و نوسازی ) و عوامل موثر دیگر در موضوع کارشناسی و بدون لحاظ هر گونه منع قانونی و حقوقی   

قیمت پایه ششدانگ عرصه و اعیان ملک مورد مزایده مبلغ  56/960/000/000ریال می باشد.

ضمنا مال مورد مزايده توسط كارشناس رسمي به تاريخ 1400/06/23 ارزيابي شده است و مزايده آن براي روزچهارشنبه مورخ 1400/11/06ساعت 9صبح تعيين گرديده است ، طالبين و خريداران مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در چهارراه بسيج بلوار بنت الهدي طبقه همكف  شعبه نهم  حقوقي ساختمان مركزي دادگستري مراجعه تا ترتيب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهي فراهم شود . مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است 10درصد بهاي پيشنهادي را في المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستري توديع و رسيد دريافت و باقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز كند ، در صورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد . پس از احراز صحت جريان مزايده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خريدار صادر مي شود . هزينه نقل و انتقال بر عهده خريدار است .

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزچهارشنبه مورخ 1400/11/06ساعت 9صبح