یک واحد مسکونی

9200000000

توضیحات

140068920001511480

140068460000506415
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه  1400/1/1742ج و دادنامه صادره از شعبه185 دادگاه عمومی تهران خواهان سیدامیررضا ابوترابی فرزند سید رضوان  و خوانده سید امیرحسین ترابی فزند سیدرضوان دایر بردستور فروش ملک به پلاک ثبتی          2395/120578 مفروز و مجزی شده از فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران که ملک با گواهی حصر وراثت به شماره 757 وپاسخ استعلام ثبتی بنام طاهره شاه آبادی فراهانی فرزند علی ثبت گردیده و طرفین بعنوان ورثه مالک قانونی میباشند که تقسیم ثمن حاصله  بین طرفین به شرح دادنامه شماره  140068390010205560صادره از شعبه فوق الذکر پلاک مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت  10/30الی 11/00 مورخ  1400/11/09  در محل اجرای احکام متمرکز واقع در طبقه سوم مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت  9/200/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است  ارزيابي آپارتمان مسكوني به شماره پلاك ثبتي 120578 /2395 ، پس از بررسي مدارك ارائه شده و معاينات فني به عمل آمده و بازديد از محل در معيت طرفين پرونده واقع در تهران، خيابان طوس، خيابان دكتر هوشيار، كوچه مبارز، كوچه برادري ، پلاك 13، طبقه سوم، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند. الف- مشخصات ثبتي و آپارتمان :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير سند ابرازي يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره صد و بيست هزار و پانصد و هفتاد و هشت (120578) فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج (2395) اصلي قطعه سوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از بيست و چهار هزار و شصت و دو فرعي از اصلي مذكور بخش ده تهران به مساحت چهل و چهار متر و هشتاد و شش (86 /44) دسيمتر مربع واقع طبقه دوم كه مقدار يك متر و پنجاه و پنج دسيمترمربع آن بالكن است ، با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن . شش دانگ عرصه و اعيان تحت سند يا شماره ثبت 529638 صفحه 29 دفتر 2747 بنام خانم مريم دونفري ثبت و صادر گرديده است. سپس بموجب سند قطعي شماره 747 دفترخانه 1396 تهران در مورخ 31 /04 /1389 به طاهره شاه آبادي فراهاني منتقل گرديد. آپارتمان داراي سالن پذيرايي ، آشپزخانه و يك اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي ، يك سرويس حمام دوش واقع در اطاق خواب ، كابينت آشپزخانه MDF ، فرش كف آشپزخانه سراميك و بدنه ديوار كاشي ، فرش كف سالن پذيرايي و اطاق خواب سراميك ، بدنه ديوارها نقاشي، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، پنجره ها پروفيل آلومينيوم بهمراه شيشه دوجداره، سيستم گرمايش بخاري گازي و سرمايش كولر آبي ميباشد. ب – اعياني و مشخصات ساختمان: با عنايت به تصوير گواهي پايان كار ساختمان به شماره 92043329 مورخ 04 /04 /1387 و بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه در مجموع 5 طبقه شامل يك طبقه زيرزمين با بهره برداري انباري، پاركينگ و چهار طبقه مسكوني در 4 واحد مسكوني جمعاً به مساحت 40 /289 مترمربع در عرصه اي به مساحت (پس از اصلاحي) 47 /79 مترمربع بنا شده است. موقعيت عرصه نسبت به گذر شمالي، اسكلت ساختمان بتني ، نماي ساختمان سنگ ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، بدنه ديوار راه پله تا ارتفاع تقريبي 20 /1 متر سراميك ، پنجره ها پروفيل آلومينيوم بهمراه شيشه دوجداره ، فرش كف پاركينگ سنگ و بدنه ديوار تا ارتفاع تقريبي 20 /1 متر سراميك ، فاقد آسانسور ، كنتور آب ، گاز مشترك و برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد. عمر بنا حدوداً 13 سال به نظر مي رسد. ج – حدود رسيدگي : رسيدگي هاي انجام شده محدود به معاينه محلي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي، اطلاعات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست و نظريه صرفاً براساس تصوير مستندات ابرازي فوق و فارغ از كليه مسائل حقوقي، خلافهاي احتمالي و انتساب ميزان سهام و مالكيت به اشخاص ذيمدخل ميباشد و بدون لحاظ هرگونه بدهي و ديون محتمله ديگر تهيه شده است، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود. نظريه كارشناسي : به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق 120578 /2395 با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال ، ديون احتمالي ، بلامانع و بلامعارض بودن و در صورت صحت مدارك ارائه شده در شرايط روز برابر مبلغ 9،200،000،000 ريال معادل نهصد و بيست ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت  10/30الی 11/00 مورخ  1400/11/09