یک واحد مسکونی دوبلکس سه خوابه فرمانیه ، دیباجی شمالی

389470000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006828813
شماره آگهی:
140168460000592028
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0100021 له شرکت سرآمد صنایع بهشهر علیه آقای پرویز حسینی ثانی، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 29/070/473/277 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 1/453/523/663 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک پلاک ثبتی 4846/33 بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، فرمانیه ، دیباجی شمالی ، خیابان نوریان –کوچه گلبرگ-بن بست گلنار –پلاک 1 می باشد. مشخصات ثبتی ملک به شماره پلا ک ثبتی 4846/33 دارای بنای احداثی که 5 طبقه بانضمام زیرزمین (پارکینگ) طبقه همکف و اول ( یکواحد مسکونی دوبلکس و سه خوابه ) طبقه دوم (یک واحد مسکونی دوبلکس سه خوابه ) طبقه سوم (یک واحد مسکونی دو خوابه ) میباشد . برابر به سامانه www.tehran.ir (تهران من ) ملک به شماره کد نوسازی 40451007 دارای پهنه 122 r عرض از گذر جنوبی 10 متر و مساحت ملک طبق نقشه به تاریخ 1400/05/12 برابر 374/62 مترمربع ثبت شده است . با استناد به نامه مضبوط در پرونده به شماره 14008501026015455 مورخ 1400/05/10 حوزه ثبت ملک قلهک تهران سهم محکوم علیه از ملک مذبور به مقدار پنج ممیز شش دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان میباشد و مساحت عرصه 369/40 متر مربع است . حدود اریعه ملک به شرح ذیل است : شمالا: به پلاک همسایه ، شرقا: به پلاک همسایه ، غربا : به پلاک همسایه ، جنوبا : به گذر 8 متری ، شرح گزارش : با استناد به نامه مضبوط در پرونده به شماره 140085601026015455 مورخ 1400/05/10 حوزه ثبت ملک قلهک تهرا ن سهم محکوم علیه از ملک مذبور به مقدار پنج ممیز شش دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان میباشد و مساحت عرصه 369/40 متر مربع است . لیکن بنابر اظهارات محکوم علیه قدمت مستحدثات واقع در ملک حدود 27 سال بوده و در حال حاضر مورد بهره برداری مسکونی میباشد همچنین ایشان اظهار داشته اند که زیربنای مفید ساختمان در حدود 570 متر مربع میباشد پوشش کف واحدهای مورد بازدید از سنگ و دیوارها نیز رنگ و نمای ساختمان نیز از سنگ مرمر سفید ، آشپزخانه مجهز به کابینت ، کف راه پله از سنگ و دارای نرده فلزی ، پنجره ها آلومینیوم ، کولر آبی حیاط مشجر ، پووشش کف حیاط و پارکینگ سنگ و پارکینگ نیز دارای سه انباری و موتورخانه و سرویس بهداشتی و ملک در قسمت شمالی کوچه میباشد سند و پایانکار به اینجانب ارائه نگردیده است. با ملحوظ داشتن مطالب صدرالذکر و با عنایت به بازدید میدانی و موقعیت استقرار و مساحت ابعاد ملک ، عر ض معابر مجاور،قدمت بنا باتوجه به مستندات ابرازی و موجود در پرونده ، عرضه و تقاضا در منطقه بدون احتساب هرگونه دیون و بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه مراجع و سازمان های دولتی اعم از امور مالیاتی و شهرداری و بانکها و……. فارغ از هرگونه احراز مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و در صورت صحت و اصالت اسناد ومدارکارائه شده به اینجانب و صرفنظر از هرگونه جا به جایی و تداخل و تعارضات ثبتی و لغزیدگی و در صورتیکه طبق قوانین جاری کشور و سایر مسائل ، سوابق ثبتی ، حقوقی و شرعی مرتبط و در صورت عدم وجود هرگونه معارض جهت نقل و انتقال قطعی سند مالکیت ، بانضمام انشعابات آب و برق ،5/08 ( پنج ممیز هشت صدم ) دانگ ملک به آدرس تهران ، فرمانیه دیباجی شمالی خیابان نوریان کوچه گلبرگ بن بست گلنار پلاک 1 ، و با پلاک ثبتی 4846/33 برابر 389/470/000/000 ریال برابر سی و هشت میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون تومان میباشد و مقرر میگردد سهم مشاعی از 5/08 سهم پلاک ثبتی موصوف به میزان 30/523/996/940 ریال از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/11/08 از ساعت 8:00 الی9:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه پنجم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/08