یک واحد مسکونی به مساحت 82.20متر

26444444

توضیحات

شماره پرونده:
140091920001170881
شماره آگهی:
140168460000569820
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله ازشهرستان بخش آفتاب بشماره0000169مورخ 30/08/1401 محکوم علیه وراث مصطفی خورشیدی -مهدی خورشیدی کیوج …مدستور فروش شش پلاک ثبتی بشماره 11947 فرعی از 116 اصلی مفروز و مجزا شده از 162فرعی از اصلی مذکور ناحیه غار واقع در بخش 12 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران علی آباد جنوبی بلوار فلاحتی کوچه شجاعی پلاک 44 کد نوسازی 16438027و با کیفیت برابر گواهی بلامانع ناحیه به شماره 523مورخ 7/4/72 صادره از شهرداری منطقه16 تهران پلاک ثبتی موصوف دارای کاربری مسکونی و مساحت زمین پس از اصلاحی 105.00 متر مربع اعلام گردیده است . مساحت کل زیربنا 157.80متر مربع شامل یک واحد مسکونی به مساحت 82.20متر مربع در همکف و یک واحد مسکونی به مساحت 75.60متر مربع در طبقه اول می باشد . مورد کارشناسی به آدرس فوق دارای بنای احداثی دو و نیم طبقه نیمه اسکلت سقف طاق ضربی نمای سنگ درب و پنجره فلزی شیشه خور معمولی دارای سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد . طبقه همکف در قسمت شمالی دارای دو اتاق و در قسمت جنوبی در حیاط دارای سرویس توالت و انباری در دو طبقه می باشد .طبقه اول دارای پذیرایی و اتاق و نیم طبقه دوم دارای یک اتاق و بهار خواب است ملک دارای انشعابات شهری است . ولی بصورت متروکه وبلااستفاده بوده و نیازمند تعمیرات می باشد در حال حاضر مساحت سندی 99.60 (نودو نه متر شصت دیسمتر مربع می باشد ارزش عادله شش دانگ به نرخ پایه مزایده ملک موصوف برابر مبلغ 26.444.444.444 ریال و لذا سهم محکوم له خانم زهرا وجدانی به میزان بیست و هفت سهم از چهل و دو سهم از شش دانگ معادل مبلغ 17.000.000.000ریال معادل یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ پلاک ثبتی مبلغ 26.444.444.444ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک مسکونی می باشد .در ملک مذکور کسی زندگی نمی کند و کاملا تخلیه می باشد . لذا مقرر گردید شش پلاک ثبتی مذکور در روزدوشنبه مورخ 3/11/1401 ازساعت 11الی 11:30با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

3/11/1401