یک واحد مرغداری با امکانات

رایگان

توضیحات

شماره پرونده:
9709988525200730
شماره آگهی:
140028460000017452
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان تويسركان
تاریخ صدور:
1400/02/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آ گهي فروش اموال غیر منقول

حسب درخواست آقای رسول قاسمی سهم الارث توقيف شده مربوط به آقای شهاب کاوسی در پرونده كلاسه 9900458اجراي حقوقي كه عبارت است یک واحد مرغداری گوشتی با ظرفیت 15000قطعه ای که دارای دو سالن ودارای امتاز برق سه فاز با ترانس 50 کیلو وات وچاه آب با پمپ کف کش و سیستم گاز کشی صنعتی که ارزش عرصه واعیانی وامتازات واحد مرغداری فوق به ارزش سیزده میلیارد وپانصد میلیون ریال ارزش گذاری گردیده—همچنین مجموعه آسیاب ومیکسر وبالا بر با ظرفیت 3 تن –وتعداد 3 عدد هواکش کوچک وسه عدد هواکش بزرگ –وهیتر به همراه مشعل به تعداد یک عدد –وهیتر به همراه مشعل به تعداد دو عدد ویک عدد مخزن فلزی چهار هزار لیتری آب شرب ویک مخزن شش هزار لیتری گازوئیلی ودو عدد مخزن مخزن 500لیتری دارو ونیز یک مخزن شش هزار لیتری گازویئلی – مجموعه انتقال دان به طول تقریبی 80 متر در دو جهت مختلف با موتور ها وادوات مربوطه –با سکول سنگی یک تنی –تعداد166 عدد دان خوری از جنس روحی فلزی –مجموعه آب خوری به طول لوله کشی حدودا 220 متر –تابلو برق اصلی وسایر تابلو برق های موجود ومجموعه عملیات برقی صورت گرفته –حمل ونصب ونصب ورااه اندازی که ارزش موارد فوق به مبلغ دویست وشصت میلیون تومان ارزیابی گردیده – همچنین یک قطعه باغ به مساحت هشت هزار متر مربع که دارای 40 اصله گردو و10 اصله بادام که منع تامین کننده آب این ملک از چاه مرغداری تامین می گردد وارزش ملک به مبلغ یکصد وشصت میلیون تومان برآورد می گردد –یک قطعه تاکستان به مساحت 1624متر مربع بهمراه یک باب استخر که توسط کارشناس به ارزش چهل میلیون تومان ارزیابی گردیده در مورخ 1400/03/12 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح به مزايده وفروش گذارده ميشود مزايده از مبلغ كارشناسي شده شروع وبه بالاترين قيمت پيشنهادي از سوي برنده مزايده واگذار ميشود از كسانيكه تمايل دارند در مزايده شركت نمايند دعوت ميشود كه5روز قبل از شروع مزايده با هماهنگي اين اجرا از ملك ياد شده بازديد ودر وقت مقرر جهت شركت در مزايده در اجراي احكام حقوقي حاضر شوند ضمنا ده درصد از كل قيمت پيشنهادي في المجلس ومابقي ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ برگزاري از برنده مزايده اخذ خواهد شددر صورت عدم پرداخت قيمت پيشنهادي ظرف مدت تعين شده 10درصد واريز شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

ضمنا کلیه املاک بنام مرحوم احمد شهابی می باشد و سهم الارث آقای کاوس شهابی از املاک واموال فوق به فروش میرسد

مدیر اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان تويسرکان –نانکلی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12 ساعن 10 صبح