یک واحد ساختمان

111217500000

توضیحات

9909980011000133

140068460000500161
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000621 له سباء محسنی علیه اکرم سادات کریمان، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ8/887/396/336 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 444/369/816 ریال در حق صندوق دولت به همین منظور ملک شامل یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 3134 فرعی از 30 اصلی بخش11 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور تودیع محکوم به برای فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی قرار گرفت. محل ملک به آدرس تهران، آجودانیه-بلوارشهید سباری کوچه دهم پلاک14  می باشد. جریان ثبتی: سند مالکیت ششدانگ بک دستگاه اپارتمان بشماره 3134 فرعی از 30 اصلی بخش11 تهران بمساحت 148/29 متر مربع واقع در سمت شمالی طبقه پنجم بانظمام پارکینگ مسکونی قطعه یک تفکیکی بمساحت10/75 متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین یک، بانظمام پارکینگ مسکونی قطعه دو تفکیکی بمساحت 10/75 متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین یک بانظمام انباری قطعه 9 تفکیکی بمساخت 4/15 متر مربع واقع در سمت غربی زیرزمین دو، بنام خانم اکرم السادات کریمان ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 079513 سری ی 97 صادر و تسلیم گردیده است.حدود ملک بشرح سند مالکیت صادره می باشد.  مشخصات مورد ارزیابی: مشاهدات از مورد ارزیابی: مورد بازدید بصورت یک دستگاه آپارتمان مسکونی بمساحت 148/29 متر مربع واقع در سمت شمالی طبقه پنجم یک واحد ساختمانی احداثی در هشت طبقه شامل طبقات زیرزمین یک و زیرزمین دو بصورت پارکینگ و انباری، طبقه همکف بصورت لابی و طبقات اول تا پنجم هر یک دارای دو واحد مسکونی، مجموعاً ده واحد آپارتمان مسکونی می باشد اسکلت ساختمان فلزی، سقف آت تیرچه بلوک، نمای آن سنگی، دارای آسانسور چهارنفره، راه پله، واحد مورد نظر دارای سه اتاق خواب،آشپرخانه اوپن با کابینت ام دی اف، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی، حمام، کف واحد سنگی، دیوار ها میکس کاغذ و رنگ آمیزی، امتیاز آب مشترک و امتیازات برق و گاز  مستقل، سیستم گرمایش و سرمایش داکت  اسپیلت می باشد. واحد مورد ارزیابی در روز بازدید در اختیار مالک بود. با توجه به مراتب و در نظر گرفتن موقعیت محل و سمت استقرار و مساحت و گذر مشرف و با فرض صحت مدارک استنادی و فارغ از هرگونه بدهی یا تعهد به ادارات و ارگانهای دولتی و غیر دولتی به نوعی که انتقال ملک به غیر هیچگونه منع قانونی نداشته باشد ارزش آن مبلغ 111/217/500/000 ریال برآورد و اعلام می گردد    و مقرراست میزان839 سهم از ده هزار سهم از شش دانگ ملک مذکور به مبلغ9/331/766/152ریال  مزایده در تاریخ روز 1400/10/22 از ساعت 11:00 الی12:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

                                        دادورز اجرای احکام شعبه اول مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ روز 1400/10/22 از ساعت 11:00 الی12:00