یک واحد تجاری

3700000000

توضیحات

9409980216701309

140068460000510612
اجراي احكام شعبه 267 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/10/14

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 98/00157 صادره از شعبه 267 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای قاسم الشهیر به فرزاد عدل گستر فرزند حسن محکوم علیه پرونده اجرائی 267/99/ج28 محکوم است به پرداخت تعداد 500 عدد نیم سکه پهلوی از بابت مهریه و مبلغ 71/250/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 16/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم فریده پور خسروانی فرزند غلامرضا باوکالت آقای یوسف سمیعی و همچنین مبلغ 142/500/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سه دانگ از ششدانگ یک واحد تجاری به مساحت تقریبی 11/40 مترمربع موضوع مبایعه نامه شماره 52 تاریخ 75/2/16 به نشانی: تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، نبش خیابان الوند 11، مجتمع تجاری الوند طبقه زیرزمین منفی یک واحد تجاری شماره 52 شرقی متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر حسب اظهار وکیل خواهان در اختیار شهرداری منطقه دو تهران می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت و موقعیت سه دانگ واحد تجاری فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

ششدانگ یک واحد تجاری به نشانی: تهران، مرزداران، خیابان ابراهیمی، نبش خیابان الوند 11، مجتمع تجاری الوند طبقه زیرزمین منفی یک واحد تجاری شماره 52 شرقی که براساس مبایعه نامه شماره 52 تاریخ 75/2/16 سرقفلی و ملکیت از مجموعه در دست احداث واقع در شهرک ژاندارمری نبش خیابان الوند روبروی مخابرات که طبق نقشه مصوبه ای که به رویت خریدار رسیده است، به خریدار آقای قاسم الشهیر به فرزاد عدل گستر واگذار می شود. که طبق نامه مسئول سرمایه گذاری منطقه دو شهرداری نامبرده مالک سه دانگ واحد تجاری به شماره 52 – 2 می باشد. ملک موصوف یک باب مغازه به مساحت 11/40 مترمربع در زیرزمین یک پاساژ می باشد. پاساژ شامل دو زیرزمین با کاربری پارکینگ و تاسیسات ورزشی و یک طبقه زیرزمین تجاری و همکف و دو طبقه روی آن تجاری و طبقات ادارای و تجاری فوقانی است. اسکلت ساختمان فلزی است. این مغازه شامل سفت کاری و نازک کاری در محدوده و چهارچوب پایانکار شهرداری است و مشاعات آن شامل راهروها، راه پله ها، چیلر، موتورخانه، دستشویی، توالت مرکزی، برق مشترک و یک انشعاب برق میتقل و آب مشترک است. بنابراظهار سازنده مجتمع،  مجتمع فوق طی مشارکت مدنی با شهرداری منطقه صورت پذیرفته است و در حال حاضر فاقد پایانکار می باشد. برخی از طبقات تکمیل نشده و برخی از واحدهای تجاری فاقد فعالیت است. دهانه ورودی مغازه حدود سه متر می باشد. دیوارهای واحد تجاری مذکور از گچ و خاک و کف آن فاقد پوشش کف و سقف آن، تیرچه و بلوک و فاقد نازک کاری است. با توجه به مراتب فوق و موقعیت محل و قدمت مستحدثات و مساحت و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش سه دانگ از ششدانگ سرقفلی و ملکیت (کاربری تجاری) ملک مورد نظر با مشاعات و مشترکات بدون لحاظ نمودن دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقوقی و حقیقی جمعا به مبلغ 3/700/000/000 ريال تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/11/2 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از ملک مورد بحث در آدرس اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده سه دانگ از ششدانگ سرقفلی و ملکیت (کاربری تجاری) واحد تجاری فوق الذکر از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/2 از ساعت 10 الی 11