یک واحد تجاری

90000000000

توضیحات

9209982140300325

140068460000506426
شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول (نوبت اول)

به موجب دستور فروش شماره 140068990021148968 – 1400/04/19 صادره از شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه شش تهران ملک به شماره پلاک ثبتی به شماره پلاك ثبتي 549 B فرعي از 43 اصلي قطعه سوم تفكيكي واقع در بخش 11 تهران به نشانی: تهران – ميدان هروي-خيابان وفامنش -نبش كوچه اميد شرقي پلاك 10 ، توسط كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل ارزيابي و مقرر گرديده ، در روز یکشنبه مورخه 1400/11/03 از ساعت 9/30 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدنی اين دادسرا از طريق مزايده حضوري بفروش برسد. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع و به كساني كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. ضمناً في المجلس 10 درصد از قيمت پيشنهادي از برنده مزايده اخذ و به حساب 2171299041006 نزد بانك ملي شعبه هفت تیر کد 444 واريز خواهد شد و خريدار موظف است باقيمانده ثمن مورد مزايده را ظرف يكماه پرداخت نمايد در غير اينصورت بدواً هزينه هاي انجام شده از سپرده اخذ و الباقي به نفع دولت ضبط مي گردد. ضمنا متقاضی شرکت در مزایده می بایست پنج روز قبل از برگزاری مزایده درخواست خود را جهت بازدید ملک به این اجرا ارائه نماید.

وضعیت ثبتی: به استناد استعلام اخذ شده از اداره ثبت اسناد واملاك قلهك تهران بتاريخ 1397/10/29 وضعيت ثبتي پلاك موصوف بشرح ذيل ارائه ميگردد.سندمالكيت ششدانگ يك قطعه زمين سمت شرقي به مساحت 700.90 مترمر بع قطعه دوم تفكيك پلاك فوق الاشاره مفروز وباقيمانده ذيل ثبت صفحه 177دفتر 237 در مورخ 1360/04/15 بنام ابواقاسم دانش مقدم ثبت وصادر گرديده است سپس طبق دادنامه حصروراثت 26-1371/0/08شعبه 41دادگاه حقوقي 2 تهران نامبرده فوت و ورثه بشرح سرور،ناهيد،سهراب،شهداد،اردشير وهمايون همگي دانش مقدم(فرزندان) وسلطان احمدي همسرتعيين گرديده اند متعاقبا طبق سند انتقال اجرايي شماره 21265- 1383/12/26 دفتر456 تهران سهم سرور واردشير دانش مقدم بنام بقيه وراث منتقل ونسبت به نام بردگان بشرح ذيل سهراب، شهدادوهمايون هريك نسبت به 2.75 سهم مشاعاز 10سهم ششدانگ و ناهيد دانش مقدم نسبت به 1.75 سهم مشاع از 10سهم ششدانگ ذيل ثبت صفحات172-175 و178-181دفتر 1693ثبت واسناد مالكيت جداگانه صادرگرديده است متعاقبا تمامي ششدانگ طبق سند 48287-1385/07/10دفتر 203 تهران بنام احمد مرتضوي 10سهم شهرام وحداني 11.5 سهم هونيا كردنزاد 9سهم ناهيد كردي 9 سهم نسرين مرتضوي 11.5 سهم ربابه محمد بيگي 6.5 سهم همگي از 100 سهم ششدانگ منتقل گرديده است متعاقبا عرصه پلاك عرصه پلاك بشرح 691.65 مترمربع اصلاح وطبق صورتجلس تفكيك به شماره48382-1393/06/15 با حفظ حقوق بازداشت به شماره 400066-1392/12/13 اجراي احكام دادسراي ناحيه 6 تهران به 12 دستگاه آپارتمان اداري 11باب انباري اداري15 واحد پاركينگ اداري – و3باب واحد تجاري تفكيك گرديده است. لازم به ذكراست: پلاك ثبتي ملك مورد نظر از 549فرعي از 43 اصلي به پلاك ثبتي شماره 9901 فرعي از 43 اصلي مفروز ومجزي شده از 549 فرعي از اصلي اصلاح گرديده است

توصیفات اجمالی ملک:  ملك تعرفه شده در طبقه منفي دو يك ساختمان اداراي تجاري بنام ارگ تجارت قرار دارد يك سالن به مساحت حدود 420 مترمربع كه پارتيشن بندي شده جهت موقعيت اداري كف سالن از سراميك وبدنه ديوارپوش MDF وسقف آن از تايل كناف ميباشد داراي كاربري اداري تجاري است ملك موصوف از طريق راه پله وآسانسور ارتباط به طبقات دارد ودر زمان بازديد تخليه وكليد وريموت آن تعويض ودر اختيار خانم دانش مقدم ميباشد وهيچگونه تهويه ونورگيري به فضاي آزاد ندارد داراي دو دستگاه سرويس بهداشتي ايراني ميباشد باستناد گواهي ساختمان داراي كاربري تجاري به مساحت 376مترمربع به انضمام 20مترمربع راه پله تجاري ثبت گرديده است

نظریه کارشناسی: باعنايت به موارد فوق و مشاهدات عيني و اطلاعات مكتسبه از محل ، قدمت بنا ، موقعيت ملك ، عرض ملك ،مصالح بكار رفته ، عرف محل ، كاربري و صرف نظر از احراز مالكيت وانتساب آن به اشخاص حقيقي وحقوقي و اوضاع و احوال حاكم بر بازار مسكن واثرگذاري جميع جهات و ساير فاكتورهاي موثر فارغ از موارد ثبتي ، ترهيني، بازداشتي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و ساير مشاع بودن و با توجه به تخليه بودن و منع معامعلات ارزش ششدانگ ملك موصوف با توجه كاربري تجاري و مساحت 376 مترمربع برابر گواهي پايانكار براساس عرف منطقه به نرخ پايه مزايده مبلغ90،000،000،000 ريال معادل (نه ميليارد تومان ) تعيين واعلام ميگرد ضمنا ملک در اجاره نمی باشد.

 

مدير دفتر واحد اجراي احكام مدني شعبه 1 اجراي احكام مدني دادسراي ناحيه6 تهران – مرتضي صالحي مرزيجراني

تهران – ميدان هفت تير – خيابان مفتح جنوبي – روبروي ورزشگاه شهيد شيرودي – خيابان شهيد شيرودي – دادسراي ناحيه 6 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز یکشنبه مورخه 1400/11/03 از ساعت 9/30 الي 10 صبح