یک واحد تجاری خيابان مصطفي خميني، نرسيده به خيابان 15 خرداد

49000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005904334
شماره آگهی:
140168460000591825
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه 0100411/ج 

به موجب اجرائیه صادره به شماره 0001077 مورخ 1401/01/29 آقای مجتبی محمدی محکوم است به پرداخت مبلغ 15/222/229/509ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای حسین شیخ عباسی و مبلغ 761/111/475ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له پلاک ثبتی شماره 0فرعی از 3585 اصلی واقع در بخش 09 تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ سه دانگ 24/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: سه دانگ بنام آقای مجتبی محمدی

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: تهران، خيابان مصطفي خميني، نرسيده به خيابان 15 خرداد، كوچه رضا قلي خان، كوچه برهمه، كوچه مرادي، پلاك 4/10

وضعيت موجود: بنا به مشاهدات انجام شده، واحد تجاري مذكور در كنج شمال غربي پاساژ جديدالاحداث برهمه با نماي آجر واقع شده است. مغازه داراي سه دهانه با شيشه و در كركره اي مي باشد. كف مغازه از سنگ و داراي دو طبقه شامل طبقه همكف و زيرزمين كه از طريق راه پله فلزي مدور دسترسي دارد. ارتفاع طبقه همكف برابر 4.22 و ارتفاع زيرزمين حدود 3.02 متر و مساحت مفيد طبقه همكف برابر 8.17 مترمربع(مساحت داخلي) و مساحت مفيد زيرزمين برابر 8.31 مترمربع(مساحت داخلي) اندازه گيري گرديد. ديوارها واحد تجاري بصورت نقاشي شده مي باشد. واحد تجاري داراي انشعاب برق و در زمان بازديد، داراي فعاليت اقتصادي بصورت كيف فروشي عمده مي باشد.

نظريه: بعد از اعلام مشاهدات و موارد مطروحه فوق الذكر محضر آن مقام محترم؛ با در نظر گرفتن مساحت اعلام شده، سال ساخت، موقعيت محلي و جغرافيايي، نوع كاربري، تعداد طبقات و قدمت، كليه انشعابات، متعلقات و اثر گذاري جهات موثر، تمامي ششدانگ مشاعي واحد تجاري (مشروط بر اينكه امتياز سرقفلي واحد تجاري بر غير واگذار نشده باشد)، بصورت خالص و بدون در نظر گرفتن بدهي هاي احتمالي به ارگانهاي دولتي و سازمان ها و اشخاص حقيقي و حقوقي و مشروط به بلامعارض بودن و پرداخت هر گونه عوارض و بدون در نظر گرفتن هر گونه ديون احتمالي و مشروط بر اينكه در هر دفترخانه اسناد رسمي قابليت انتقال را داشته باشد، با وضع موجود و بصورت تخليه، برابر مبلغ چهل و نه ميليارد (49،000،000،000) ريال؛ ارزيابي و اعلام مي گردد. همچنين ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ واحد تجاري با ملحوظ نمودن مطالب فوق الذكر؛ برابر بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال اعلام مي گردد.

3-وضعیت ثبتی:

مطابق مستندات ابرازي: از جمله جوابيه استعلام مأخوذه از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور واحد ثبتي مولوي تهران مورخ 24/02/1401 مضبوط در پرونده؛ پلاك ثبتي 3585 اصلي بخش 9 مورد ثبت شماره 4773 در صفحه 130 دفتر 49 دفاتر جنوب بخش 9 حوزه ثبت ملك مولوي تهران مالك آقاي مجتبي محمدي مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 414934 اعلام شده است.

4-مورد مزایده 1/957 دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش آن را به مبلغ پایه مزایده 15/983/340/984 ریال تعین نموده است .

 

مقرر گردید ملک مذکور درروز چهارشنبه درتاریخ 1401/11/12 از ساعت 12/00 الی 12/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در خیابان سپهبد قرنی نبش سمیه از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد.ضمنا هزینه انتقال سند رسمی به عهده خریدار می باشد و این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12