یک واحد تجاری به مساحت22/48 متر

3372000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005023377
شماره آگهی:
140191460000543536
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي
آگهی مزایده نوبت اول

درخصوص کلاسه اجرایی 0100342 دعوی فریبرز سراج و … با وکالت سید رسول قاضی به طرفیت محمد شایان و درسا سراج جلسه مزایده ای مورخه 1401/11/12 از ساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش اموال مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از اموال واقع در فیروزکوه – شهرک کوهسار کوهستان 16 جنب آرایشگاه ساچلی پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که 10% قیمت پایه را واریز و فیش مربوطه را ارائه نمایند. برنده مزایده می بایست 10% قیمت پایه را واریز و مابقی قیمت پیشنهادی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نمایید در غیر اینصورت 10% تودیعی پس از کسر هزینه های اجرایی به نغع دولت ضیط خواهد شد. ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 6 دانگ از یک واحد تجاری به شماره پلاک ثبتی 2307 فرعی مفروز از پلاک ثبتی 2224 از سنگ 24 اصلی متعلق به مرحوم آقای بیژن سراج (موضوع دستور فروش ملک مشاع بین وراث ) به مساحت22/48 متر مربع ، در طبقه همکف با کاربری تجاری با نمای سنگ و شیشه سیکوریت در شهرک کوهسار کوهستان 16 جنب ارایشگاه ساچلی ، ارزش شش دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعا به مبلغ 337/200/000 تومان برآورد که جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12