یک واحد تجاری به مساحت 24.2متر

41000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809987654200062
شماره آگهی:
140168460000603065
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

برگ آگهی مزایده نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان جزیره کیش بشماره 980102 مورخ 9/6/1401 محکوم علیه محمد رضا جباری فرزند رمضان محكوم است به ‌پــرداخت 126عدد سکه تمام بهار آزدی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له حورا عقبانی با وکالت خانم عاطفه نظامی و پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف پلاک ثبتی بشماره 24627 فرعی از 125 اصلی قطعه 12 واقع در بخش 11 تهران اقدام و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ در موقعیت تهران ضلع جنوبی میدان صادقیه اول جناح کوچه شهید مصطفوی پلاک1 ساختمان سامان و با کیفیت طبق کپی سند تک برگ به شماره 891223ب/96شش دانگ عرصه و اعیان یک واحد تجاری وضعیت خاص طلق واقع درسمت شمال طبقه اول به مساحت 24.2متر مربع که مقدار 4.06متر مربع آن پیشرفتگی به گذر است .بانضمام پارکینگ تجاری قطعه 39تفکیکی به مساحت 11متر مربع واقع در سمت شمالی زیرزمین چهار بانضمام انباری تجاریقطعه 37تفکیکی به مساحت 5.54متر مربع واقع در سمت سمالی زیرزمین عرصه و عیان و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین اجرائی آن یک واحد تجاری در طبقه اول مرکز خرید سامان می باشد واحد فوق دارای درب آهنی و شیشه ای می باشد کف مغازه از نوع سنگ است ارتفاع از کف تا سقف گچ و رنگ آمیزی شده است دارای سیستم گرمایش و سیستم سرمایشی اسپیلت می باشد .دارای انشعابات آب برق گاز و تلفن است . در هنگام بازدید حسب الظهار مغازه در اختیار مستاجر بوده است . با عنایت بمراتب بالا،بررسهای بعمل آمده ،مدارک ومستندات،موقعیت مکانی و زمانی ملک ، شرایط ظاهری بنا وبادر نظر گرفتن سایر جوانب موثر ،ارزش ششدانگ واحد تجاری مذکور مبلغ 41.000.000.000ریال معادل چهار میلیارد و یکصد میلیون تومان ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابلاغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است و در راستای ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ضمن مراجعه به محل مشخص گردید ملک تجاری می باشد ملک اجاره می باشد .مبلغ سی میلیون پیش و ماهی چهار میلیون اجاره می باشد .وتا آخر سال 1401 تمدید شده است . لذا مقرر گردید مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی میزان سه ممیز پنجاه وشش هزار هفتصدو بیست ودو (3.56722)دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعیان واحدتجاری پلاک ثبتی 24627فرعی از125اصلی به مبلغ 24.376.004.200ريال در روز یکشنبه مورخ23/11/1401 ازساعت 12الی 12:30 با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره نیابت اجرای احکام مدنی تهران به آدرس : تهران میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرکسی که بالاترین نرخ پیشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهدشد. ده درصد مورد پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار دریافت می گردد و الباقی ثمن پیشنهادی ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده باید از طرف خریدار به حساب دادگستری واریز گردد در غیراینصورت ده درصد دریافتی روز مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده برای یک بار دیگر تجدید خواهد گردید.ضمناً لازم به ذکر است این اجراء هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلیه و تحویل مال توقیفی ندارد و کلیه هزینه های نقل انتقال سند به عهده می باشد و این اجراء پس از کسب دستور تملیک از مرجع محترم معطی نیابت نسبت به انتقال سند به نام خریدار اقدام خواهد نمود.62

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

23/11/1401