یک واحد تجاري به مساحت 28 متر

3850000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980228800303
شماره آگهی:
140168460000655433
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بنام خدا- بموجب پرونده اجرایی 0000928مطروحه در اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی صادره از شعبه 28 آقای سعید صدیقی فرزند هادی محکوم است به پرداخت مبلغ 4/843/844/487 ریال در حق محکوم له اقای روح اله مراقی و صندوق دولت بابت هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه درزمان اجرای حکم و مبلغ 242/192/225 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و پیرو نامه به شماره 140168990055698595 صادره از اجرای شعبه 32 در خصوص پرونده مطروحه در اجرای احکام آن شعبه محکوم علیه آقای سعید صدیقی فرزند هادی محکوم است به پرداخت مبلغ1/358/315/160ریال درحق محکوم له آقای روح اله مراقی وهمچنین پرداخت مبلغ 67/915/758 ریال بابت نیم عشر اجرایی درحق دولت که جمعا مبلغ 6/202/159/647 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و مبلغ 310/107/983 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،که بادرخواست محکوم له ارزیابی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 15197 فرعی125اصلی از بخش 11 حوزه ثبتی به نشانی تهران ،آيت اله كاشاني، نرسيده به فلكه دوم صادقيه، خيابان اعتماديان، پاساژ شيري، پلاك 10، مغازه عطاري وپس از ارائه نظریه توسط کارشناس رسمی دادگستری بفروش میرسد.

در اجراي قرار كارشناسي صادره پرونده به كلاسه 0000928 مورخ 1401/07/18 در خصوص ارزيابي بهاي سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب مغازه بپلاك ثبتي شماره 15197 فرعي از 125 اصلي واقع در بخش 11 تهران، پس از اطلاع از مفاد قرار صادره و مطالعه پرونده در تاريخ 1401/08/04 از محل مورد نظر واقع در تهران، آيت اله كاشاني، نرسيده به فلكه دوم صادقيه، خيابان اعتماديان، پاساژ شيري، پلاك 10، مغازه عطاري، بازديد و پــس از معاينه محل و اســـتماع اظـــهارات ايشان، بررسي مدارك و مستندات موجود در پرونده و اخذ استعلامات لازم از شهرداري منطقه ذيربط ، نظريه كارشناسي بشرح آتي جهت استحضار و هرگونه بهره برداري لازم تقديم ميگردد.

1-مدارك و مستندات مضبوط در پرونده و ابرازي:

– تصوير گواهي پايانكار آپارتماني بشماره 52158711 مورخ 92/02/17 صادره از شهرداري منطقه 5 تهران.

– تصوير پاسخ استعلام وضعيت ثبتي بشماره 140185601023022132 مورخ 1401/07/26 صادره از اداره ثبت اسناد و املاك كن تهران.

– تصوير يكجلد دفترچه سند مالكيت نمايانگر ششدانگ يك واحد تجاري بپلاك ثبتي 125/15197 واقع در بخش 11 تهران.

2- قرار كارشناسي: كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده و معاينه دقيق محل نسبت به ارزيابي بهاي سه دانگ مشاع از ششدانگ(سهم محكوم عليه) از يكباب مغازه بپلاك ثبتي شماره 15197 فرعي از 125 اصلي بخش 11 تهران اعلام نمايد.

3- وضعيت ثبتي ملك و محل آن: با اســتناد به تصوير پاسخ استعلام وضعيت ثبتي و سند مالكيت ابرازي، مراتب بازداشت پلاك ثبتي شماره 15197 فرعي از 125 اصلي مفروز از پلاك 275 واقع در بخش 11 تهران، قطعه 21 تفكيكي واقع در شمال طبقه همكف بمساحت (28/05) بيست و هشت متر و پنج دسيمترمربع، با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 140105801023002098 مورد ثبت شماره 226499 در صفحه 64 دفتر 451 تهران، مالك آقاي سعيد صديقي مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 230376 الف/83، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي قيد گرديده است.

4- مشخصات عرصه و اعيان ملك: با عنايت به تصوير مدارك و مستندات و بازديد ميداني بعمل آمده، ملك تعرفه شده به نشاني صدرالاشاره عبارتست از يكباب مغازه 3 نبش با كاربري تجاري(دو نبش مغازه داخل پاساژ و يك نبش مشرف به خيابان مجاور؛ جمعا در 4 دهانه كه مجموع عرض دهانه هاي داخل پاساژ حدود 7 متر و از سمت خيابان حدود 4/50 متر شامل درب و دكور دكور شيشه اي است) واقع در سمت شمالغربي طبقه همكف ورودي پاساژ يك مجتمع تجاري و اداري موسوم به مجتمع شيري ميباشد؛ مغازه موصوف حدود 6 پله بالاتر از تراز كف معبر مجاور ميباشد. پوشش كف مغازه از سنگ و بدنه دكور بندي شده و سقف كاذب گچي دكوراتيو؛ ارتفاع كف تا زير سقف مذكور حدود 2/90 متر؛ مغازه داراي دو دسترسي يكي از سمت شمالي مشرف به خيابان از طريق راه پله با عرض دهانه ورودي حدود 90 سانتي متر و درب ديگر از داخل پاساژ با عرض دهانه ورودي حدود 1/30 متر؛ عرض ورودي راه رو پاساژ در مجاورت با مغازه حدود 3/50 متر است؛ مغازه داراي انشعاب برق اختصاصي و گاز و آب مشترك است؛ در زمان بازديد مغازه در وضعيت فعاليت كسبي و بعنوان صنف عطاري و حسب اظهار در اختيار مستاجر قرار دارد.

5- نظريه كارشناسي: با عنايت به موارد مطروحه و تحقيقات محلي انجام گرفته و با در نظر گرفتن موقعيت مكاني ملك و سطح مرغوبيت ملك از لحاظ رونق تجاري و كسبي، مساحت، قدمت و كيفيت بنا، مشاعي بودن ملك، عرض معبر مجاور محل، امتيازات و انشعابات و شرايط حاكم بر بازار خريد و فروش املاك تجاري محل، با فرض عدم تعارض و منع بلحاظ واگذاري به غير و قابل انتقال در دفاتر اسناد رسمي و فارغ از هرگونه ديون و تعهدات احتمالي به نهادهاي قانوني(اعم از شهرداري و بيمه و دارايي و…) و صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و اصالت اسناد و مدارك ابرازي و با عنايت به ساير جهات موثر قابل بررسي در ارزيابي، ارزش روز ششدانگ عرصه و اعيان(ملكيت با احتساب كليه حقوق مكتسبه و تجاري) مغازه بپلاك ثبتي 15197 فرعي از 125 اصلي بخش 11 تهران ، بمبلغ هفتاد و هفت ميليــــــارد ريال(معادل 7/700/000/000 تومان) در وضعيت فعلي تعيين كه از مقدار فوق سهم محكوم عليه براساس مستندات موجود در پرونده معادل سه دانگ مشاع از ششدانگ برابر مبلغ 3/850/000/000 تومان اعلام ميگردد.

سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه موصوف در تاریخ1401/12/10 ساعت 13/00 الی 13/30در محل اجرای احکام مدنی متمرکز به نشانی تهران خیابان ایرانشهر شمالی نرسیده به پل کریمخان نبش کوچه ملکیان از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز باقی مانده ثمن مزایده به شماره حساب مجتمع اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد گردید .این اجرا هیچ تعهدی در قبال تخلیه وتحویل ملک موصوف ندارد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده به این اجرا مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/10