یک واحد آپارتمان

13937400

توضیحات

9809988163400522

140028460000105472
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مـزایـده نوبت دوم: (تقسیم ترکه)

مورد مزایده : الف -آپارتمان مسکونی واقع در پردیس در پرونده کلاسه 9901416  اجرایی طی رأی صادره از شعبه 4  دادگاه حقوقی همدان شعبه 2 اجرای احکام مدنی

خواهان: 1- علي مراد قلئي فرزند قاسمعلي 2- ملوس اسدبيگي فرزند يارولي

خوانده: ها 1- نگار مرادي نيا فرزند يوسف  2- شايسته كبري فرزند عباس

آدرس مورد مزایده :

همدان- کوی پردیس- پشت مسجد امام علی ع-خیابان رضوان- کوچه پردیس3-ساختمان شماره 253 طبقه دوم – واحد3

مالک : وراث مرحوم یوسف مرادی نیا

مورد مزایده :

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان با کاربری مسکونی بشماره پلاک ثبتی 10/33459 مفروز و مجزی از 11977 بمتراژ 78.30 متر مربع که در دفتر 366 صفحه 152 بشماره 56886  واحد مزبور در یک ساختمان 3.5 طبقه 6 واحدی فاقد اسانسور و با قدمت حدودا 15 سال که برابر مندرجات ظهر سند واقع در سمت غربی طبقه دوم است که بمیزان 3.30 متر مربع از آن مساحت بالکن مسقف است بانضمام ششدانگ یکباب پارکینگ مسکونی شماره 33465 فرعی بمتراژ 12 متر مربع درهمکف و فاقد انباری با حدود مندرج در سند با حق استفاده از قسمتهای اشتراکی طبق قانون تملک آپارتمانها میباشد واحد بازدید شده در زمان بازدید تجهیز شده قابل استفاده ، دو خوابه سیستم گرمایشی آن از نوع پکیج کف واحد سرامیک شده و دیوارها کاغذ دیواری درو پنجره ها آنی و تعریف شده به معبر 10 متری  ارزش کل واحد بمبلغ 13.937.400.000 ریال میباشد.

لذااین اجراء وفق ماده 9و10آئین نامه قانونی افراز وفروش املاک مشاع مصوب 1357نسبت به فروش آن اقدام می نماید. به تاریخ 6-11-1400ساعت 8 تا 8.30 صبح در محل برگزاری مزایده دادگستری کل استان همدان -طبقه اول- واحد مزایده می باشد . مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکوربا هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 مبلغ پیشنهادی را فی المجلس  و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز نماید.  متقاضیان برای شرکت در مزایده میبایست اصل کارت ملی و  یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد  که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند. 

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

. به تاریخ 6-11-1400ساعت 8 تا 8.30 صبح