یک واحد آپارتمان واقع در بزرگراه فتح

9779200000

توضیحات

9909980214001051

140068460000508619
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال

 

بموجب پرونده کلاسه    1348/1/191 ج  و دادنامه صادره از شعبه  191 دادگاه عمومی تهران محکوم له محمد ولدبیگی و محکوم علیه عبدالرحمن عبدی فرزند محمد صالح محکوم است به پرداخت مبلغ12/014/868/537 ریال در حق محکوم له و همچنین از بابت نیم عشر اجرایی به میزان 600/743/426 ریال در حق صندوق دولت محکوم می باشد و از بابت محکوم به پرونده اجرایی به شماره 9900220 شهرستان پاوه که توقیف مقدم محسوب میشود در حق محکوم له به میزان 6/198/455/440 ریال و نیم عشر اجرایی به میزان 348/000/000 ریال می باشد که  این اجرا نسبت به توقیف شش دانگ  پلاک ثبتی  محکوم علیه به شماره ثبتی 53375 فرعی از 2 اصلی بخش 10  بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10 مورخ1400/11/03    در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  ط سوم اجرای احکام متمرکز  از طریق مزایده از قیمت  9/779/200/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است  مورد مزایده عبارتست از یک واحد آپارتمان واقع در بزرگراه فتح خ خلیج فارس ک شهدا پ23 ط چهارم واحد12 جزء پلاک ثبتی به شماره 53375 فرعی از 2 اصلی بخش 10 بصورت یک واحد آپارتمان در سمت جنوب غربی به مساحت 61/12 متر مربع که 103 متر مربع ان بالکن است و در حال حاضر در ید مستاجر قرار دارد و دارای انباری قطعه 11 به مساحت 1/96 متر مربع و پارکینگ به شماره قطعه 11 به مساحت 10/56 متر مربع و بصورت شش دانگ و در یک ساختمان مسکونی 5 طبقه و یک طبقه پارکینگ محموعا 6 طبقه که دارای اسانسور می باشد و همچنین دارای انشعابات آب اشتراکی و برق و گاز اختصاصی است و هر طبقه دارای 3 واحد و کل واحد ها 15 واحد می باشد که واحد مورد نظر در طبقه 4 قسمت جنوب غربی طبقه واقع شده است و نمای ساختمان سنگ تراورتن و مسیر راه پله و پارکینگ از سنگ است و واحد مذکور دارای یک اتاق خواب و کف آن سرامیک و سرویس ها و آشپزخانه حدودا تا زیر سقف کاشی است و دارای کابیت آشپزخانه بصورت کامل و سیستم گرمایشی و حمام از نوع پکیج و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد و درب ورودی و درب های داخلی از اچ دی اف و پنجره ها از نوع یو پی وی سی می باشد و قدمت ملک در حدود 6 سال ساخت می باشد/

 

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 9الی10 مورخ1400/11/03