یک واحد آپارتمان مسکونی

65500000000

توضیحات

9109988714901236

140068460000501218
شعبه 3 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

 

 

 مدیر محترم روابط عمومی دادگستری استان تهران

 (آگهی دوم)

با سلام

احتراما، با عنایت به پرونده کلاسه اجرائی 9900057 مقرر گردید که ملک (زمین) شناسایی شده از محکوم که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل الذکر ارزیابی شده است. در روز دوشنبه مورخ 1400/11/18 از ساعت 9 صبح لغایت 11 صبح در محل تهران – پارک شهر – خیابان خیام – روبروی خیابان بهشت – مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی – طبقه همکف – ضلع شمالی – شعبه سوم اجرای احکام دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده 655/000/000/000 ریال معادل65/500/000/000 تومان شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. ضمنا فی المجلس 10% از قیمت پیشنهادی (چک نقدی) از برنده مزایده اخذ و به حساب شماره 2171299066006 بنام سپرده امانی دادگستری استان تهران نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز خواهد شد و خریدار موظف است باقیمانده ثمن مورد مزایده را ظرف مدت یکماه (30 روز) پرداخت نماید، در غیر اینصورت بدوا هزینه های انجام شده از سپرده اخذ و الباقی به نفع دولت ضبط میگردد. متقاضیان میتوانند روز شنبه مورخ 1400/11/16 و روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 از ساعت 9 صبح لغایت 13 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02139913603 تماس گرفته تا پاسخگوی متقاضیان اموال مورد نظر باشند.

مشخصات ملک مذکور به شرح ذیل است:

*پلاک ثبتی شماره 230 فرعی از 3330 اصلی مفروز و مجزا از 18 قطعه 1 بخش 11 شمیران تهران واقع در (فرشته – خیابان الهیه) به مساحت468 متر مربع

  

 

         محمد مرادی

                قاضی شعبه سوم اجرای احکام کیفری مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی  

 آدرس محل مزایده : تهران – پارك شهر – روبروي خيابان بهشت – مجتمع قضايي امام خميني(ره) – ضلع شمالي – طبقه همکف – شعبه سوم اجرای احکام کیفری مجتمع تخصصي رسيدگي به جرائم اقتصادي

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز شنبه مورخ 1400/11/16 و روز یکشنبه مورخ 1400/11/17 از ساعت 9 صبح لغایت 13