یک واحد آپارتمان مسکونی

5897450000

توضیحات

شماره پرونده:
140010920000008465
شماره آگهی:
140010460000111571
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام
تاریخ صدور:
1400/09/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

( مزایده اموال غیر منقول )

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام در نظر دارد به منظور وصول طلب آقای علیرضا اعظمی و نیم عشر دولتی در پرونده کلاسه فوق اموال توقیف شده مشروحه ذیل متعلق به آقای مصطفی بسطامی را به قیمت پایه 5/897/450/000 ریال را از طریق مزایده حضوری نوبت اول به فروش برساند متقاضیان می توانند درخواستهای کتبی خود را تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران تحویل و در جلسه روز دوشنبه مورخ 1400/10/06 و در ساعت 10 صبح که در واحد اجرای احکام مدنی ایلام تشکیل می گردد حضور به هم رسانند مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و الا مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال توقیف شده اقدام شود و اموال توقیفی بشرح ذیل می باشد:

شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی با پلاک ثبتی به شماره 376 فرعی از 1254 اصلی مفروز و مجزا شده از 341 فرعی از اصلی مذکور به نشانی : ايلام- بلوار خرمرودي–پشت مجتمع مسكوني علوم پزشكي و شركت پتروشيمي ايلام، بلوك كسري 2- طبقه سوم -كدپستي 6931448256

توصيف ملك : ملك مذكور يك واحد آپارتمان مسكوني دوخوابه واقع در طبقه سوم به مساحت 90/73 مترمربع داراي سند ثبتي به شماره پلاك ثبتي 376/341 فرعي از 1254اصلي ، داراي انباري و پاركينگ بوده و داراي پروانه ساختماني و پايانكار مي‌باشد. قدمت ملك حدوداً 7سال و در حال حاضر در اختيار محكوم له مي‌باشد. اسكلت ملك مورد تنازع بتني، درب و پنجره UPVC ، كف سراميك، بدنه سفيدكاري و داراي كابينت mdf، امتياز آب، برق ، گاز و داراي آسانسور و نماي بصورت نماي سيماني( رومي) مي باشد.

ارزش روز ملك مورد ارزيابي با توجه به موقعيت، مساحت، سال ساخت و مصالح مصرفي به مبلغ 5/897/450/000ريال(پنج ميليارد و هشتصد و نود و هفت ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال ) برآورد مي‌گرددکه قیمت پایه مزایده نیز محسوب می گردد . ملك مورد ارزيابي داراي كاربري مسكوني بوده و با حفظ حقوق مرتهن ( بانك مسكن) قابليت نقل و انتقال دارد.ملك مذكور داراي سند مفروزي مي باشد. ملك در مسير تعريض نمي باشد.

ضمناً متذکر می گردد :

1- چون انتقال سند طبق دستور دادگاه بدون پرداخت مالیات ، عوارض مربوط به دفتر اسناد رسمی صورت نمی گیرد و پرداخت آن جهت انجام نقل و انتقال ملک ضرورت دارد لذا مالیات نقل و انتقال و عوارض شهرداری از هزینه های اجرای محسوب شده و اجرای احکام می تواند با نظر دادگاه وجوه مذکور را در اجرائیه قید و از بقیه ثمن معامله به محکوم له بپردازد.

2- متذکر می گردد کلیه افراد شرکت کننده در مزایده می بایست به میزان حداقل 10 درصد مبلغ پایه مزایده در حساب دارای موجودی باشند که بدواً و قبل از شروع مزایده از طریق دستگاه پز موجود در شعبه چک می شود و در صورت عدم موجودی از شرکت در مزایده منع می گردد.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی ایلام – میلاد شهبازی

اطلاعات بیشتر

مهلت

وز دوشنبه مورخ 1400/10/06 و در ساعت 10 صبح