یک واحد آپارتمان مسکونی

16500000000

توضیحات

9609980703800877

140012460000187969
شعبه دوم اجراي احكام خانواده شيراز (اجراي احكام پنجم سابق)

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

 

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده اجرائی کلاسه فوق محکوم له    سهیلا صادقی  تقاضای فروش اموال محکوم علیه  وراث مرحوم امید علی  کریمیان (امیرحسین-مصطفی-فاطمه-مجتبی همگی کریمیان و محمد هادی صادقی) که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد معادل مبلغ معادل  150 عدد سکه تمام بهار آزادی هر یک به وزن هشت گرم و هزینه سفر زیارتی کربلا  بابت محکوم به و  هزینه دادرسی واز طریق مزایده وانتشار آگهی دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده بهمین سبب در روزسه  شنبه  مورخ  1400/09/9.ساعت 12 ظهر درمحل اجرای احکام خانواده مزایده برگزار خواهد شد .متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده اموال را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس دادگستری مبلغ16/500/000/000ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد وده درصد بهاء را فی المجلس بصورت چک تضمین شده قابل واریز به حساب  سپرده نزد بانک ملی شعبه دادگستری شیراز به قسمت اجرا تسلیم نماید وبهای اموال را ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت ما بقی بهاء اموال سپرده پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد این آگهی نوبت اول می باشد ضمنا”نوع و مشخصات اموال مورد مزایده به شرح ذیل میباشد:

مورد مزایده:

یک واحد آپارتمان مسکونی  واقع در شیراز بلوار فضیلت کوچه 33 پلاک 2 سمت چپ ساختمان آراد  (واحد جنوبی) کدپستی 7145865200در پلاک ثبتی 985/3 بخش 3 به مساحت 150 متر مربع  واقع در طبقه اول  سمت جنوبی  بصورت سه خوابه  که در تصرف محکوم له میباشد /

اجرای احکام شعبه 2 خانواده شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزسه  شنبه  مورخ  1400/09/9.ساعت 12 ظهر