یک واحد آپارتمان مسکونی فیروزکوه خیابان زیر دانشگاه

950000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005226787
شماره آگهی:
140191460000543525
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فيروزكوه
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت دوم

درخصوص کلاسه اجرایی 0100253 دعوی آقای محمدرضا صالحی کمرودی به طرفیت آقای علی مدد سراج فرزند محمدرضا جلسه مزایده ای در مورخه 1401/11/09 از ساعت 10 صبح الی 10/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزکوه مبنی برفروش ملک مشروحه ذیل برقرار است. متقاضیان شرکت درجلسه مزایده میتوانند ضمن بازدید از ملک واقع در فیروزکوه پیشنهاد خود را به دفتر اجرای احکام ارائه نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز میشودو پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها می باشد. طرفین هم حق شرکت در مزایده را دارند. تعیین مبلغ واریزی پس از انجام مزایده با اجرای احکام مدنی می باشد در صورت تعیین درصدی از کل مبلغ مزایده ، برنده مزایده مکلف به واریز آن در همان روز می باشد و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ واریز شده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد . مزایده راس ساعت 10 صبح شروع می شود.ضمناً درصورتیکه مزایده مقارن با تعطیلی پیش بینی نشده ای گردد مزایده روزکاری بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

لیست اموال موضوع مزایده:

فروش 1/06 یک دانگ وشش صدم از شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی بشماره 2618فرعی از 5اصلی از قطعه 7 تفکیکی متعلق به آقای علی مدد سراج فرزندآقاجانی واقع در فیروزکوه خیابان زیر دانشگاه دانشجو 17 که آپارتمان دارای 15 واحد مسکونی در 6 طبقه و طبقه همکف آن بصورت پارکینگ و مشاعات میباشد .ساختمان بصورت اسکلت بتنی و سقف تیرچه و بلوک و دارای پوشش ایزوگام و کف آشپزخانه سرامیک و دارای کابینت ام دی اف و دیوار کاشیکاری و نمای بیرونی رو به معبر ساختمان سنگ بادبر و نمای سمت حیاط سیمان کاری و دارای اشتراک آب و برق و گاز و کف فضای هال و اتاقها سرامیک و کف و دیوارسرویس بهداشتی و حمام کاشیکاری و کف حیاط و پارکینگ موزائیک و دربهای داخلی اچ دی اف و پنجره ها تک جداره آهنی و ساختمان فاقد آسانسور و دارای پایان کار ساختمان با قدمت بیش از ده سال که ارزش 6 دانگ ملک فوق مطابق نظر کارشناس جمعاً به مبلغ 534/720/000 تومان قیمت گذاری که ارزش یک دانگ و شش صدم از 6 دانگ به مبلغ 95/000/000 تومان جهت قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/09