یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۸۹/۱۶ متر

68000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000096049
شماره آگهی:
140168460000565848
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه0100798 مربوط زویا پهلوانی بطرفیت محمدرضا ولاشجردی مربوط به خواسته دستور فروش ملک مشاع تحت پلاک ثبتی دارای پلاک ثبتی ۸۶۸۸ فرعی از ۳۷ اصلی ، مفروز ۱۱۷۱ و مجزی از پلاک فرعی از اصلی مذکور به آدرس تهران پاسداران بین خیابان گلستان دوم و سوم پلاک۳۵۵ ساختمان پزشکان امیر ، طبقه ۴ سمت شمال غربی واحد ۱۳ از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله پلاک ثبتی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. مشخصات ثبتی ملک برابر متن یکی از اسناد ابرازی مورد کارشناسی عبارت از عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی ، واقع در شمال غربی طبقه ۴ به مساحت ۸۹/۱۶ متر مربع که مقدار ۱۱/۵۳ متر مربع آن پیشرفتگی به فضای خیابان ۲۱ متری، قطعه ۱۳ تفکیکی پلاک ثبتی ۸۶۸۸ فرعی از ۳۷ اصلی مفروز و مجزی از پلاک ۱۷۱ ) فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران بانضمام قدرالسهم از پارکینگ به مساحت ۱۰۸۰ متر مربع قطعه (۲۲) تفکیکی، واقع در غرب زیرزمین سوم و قدرالسهم از انباری به مساحت ۵/۶۹ متر مربع قطعه ۲۳ تفکیکی واقع در جنوب میانی زیر زمین سوم با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن میباشد که برابر سند دفترچه ای رویت شده ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان در صفحه ۱۶۰ از دفتر ۱۱۹۷ تحت شماره ثبت ۳۱۳۷۰۱ به تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/15 به نام خانم آقای محمدرضا ولاشجردی فراهانی به ثبت رسیده و سند دفترچه ای به شماره سریال ۳۹۰۳۹۶ الف ۷۷ به نام ایشان صادر گردیده است در خصوص آخرین جریان ثبتی و نقل و انتقالات و یا ترهین و بازداشتی و … استعلام لازم از اداره ثبت مربوطه انجام پذیرد وضع موجود ملک کل ساختمان مشتمل بر ۶ طبقه ۴ واحدی روی ۳ طبقه زیرزمین میباشد که، مورد کارشناسی یک واحد آپارتمان در طبقه ۴ درسمت شمال غربی میباشد. در زمان بازدید ساختمان مورد نظر به عنوان ساختمان پزشکان بهره برداری میشد و واحد مورد نظر به صورت تخلیه رویت گردید که بنا به اظهار مالک کاربری آپارتمان مورد نظر طبق پایان کار مسکونی می باشد.قدمت ساختمان حدود ۲۴ سال میباشد واحد مورد نظر مجهز به ۲ اطاق خواب سرویس بهداشتی حمام و توالت مستقل آشپزخانه و سالن میباشد نورگیری کلی ساختمان از سمت غرب و یکی از اتاقها از پاسیو شمال شرقی تامین شده است ضمناً از جزییات متریال مصالح ظریف کاری به کار گرفته شده در این واحد کف پوش تماما فرش شده با سرامیک میباشد، اندود بدنه ها وزیر سقفها گچ رنگ آمیزی اندود بدنه آشپزخانه و سرویسها کاشی کابینت ها قدیمی درب و پنجره ها پروفیل فلزی ضمنا نمای خارجی ساختمان سنگ میباشد سیستم سرمایش و گرمایش فن کویل می باشد.مورد کارشناسی دارای پارکینگ و انباری و دو دستگاه آسانسور و یک دستگاه پله جهت ارتباط طبقات تامین شده است . لازم به ذکر می باشد که صرفاً یکی از آسانسورها به زیرزمین سوم سرویس دهی میکند. همچنین دسترسی پارکینگ طبقات زیرزمین از طریق آسانسور خودروبر تامین شده است. مورد کارشناسی دارای انشعابات آب و برق و گاز شهری میباشد.لازم به توضیح میباشد به نظر میرسد واحد مورد نظر چند سال است که تخلیه بوده و جهت بهره برداری قابل قبول نیاز مبرم به تعمیرات و بازسازی اساسی دارد. حدود رسیدگی و دامنه کاربرد و رفع مسئولیت از کارشناس رسمی دادگستری رسیدگی و بررسی انجام شده محدود به قرار کارشناسی صادره و ضمائم آن در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و عرف جاری ، بازدید از محل بررسی میدانی اطلاعات و مدارک ارائه شده در پرونده و فارغ از احراز مالکیت ها و انتساب آن به اشخاص حقیقی و حقوقی و دیون و تعهدات احتمالی اعم از مالی و غیر مالی متوجه طرفین قرارداد و ذیربطان موضوع و با قبول مسئولیت صحت ، اعتبار ، اصالت، مطابقت و جامعیت مدارک و اطلاعات از سوی ارائه دهندگان میباشد .بدیهی است چنانچه پس از ارائه این گزارش مدارک و اطلاعات قابل اتکای دیگری ارائه شود به نحوی که در نتیجه گیری حاصله موثر واقع گردد ،مسئولیتی متوجه اقدامات انجام شده و نظریه صادره نبوده و رسیدگی به آنها خارج از این حدود میباشد در صورتیکه هر یک از بندهای فوق الذکر عملی نگردد و یا مستندات قابل پذیرش مغایر با موارد صدر الاشاره ارائه گردد ارزش تعیین شده در گزارش حاضر پس از ابلاغ موضوع به اینجانب کارشناس منتخب و بررسیهای لازم ) مستلزم تجدید نظر خواهد بود. نظریه کارشناسی بر اساس بررسیها و رسیدگیهای انجام شده محدود به حدود رسیدگی این گزارش و بارعایت جهات و عوامل موثر در موضوع از جمله عوامل زمان و مکان محل وقوع و مشخصات فنی قابل رویت مورد کارشناسی و فارغ از احراز مالکیت ها و دیون احتمالی ملک به اشخاص حقیقی و حقوقی، ارزش کلی شش دانگ ملک مورد ارزیابی دارای پلاک ثبتی ۸۶۸۸ فرعی از ۳۷ اصلی، با تمام متعلقات و امتیازات و انشعابات ، به تاریخ تنظیم گزارش جمعاً 68/000/000/000 معادل شش میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد و اعلام می گردد. ملک موصوف از طریق مزایده در تاریخ روز 1401/10/21 از ساعت 09:00 الی 10:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل ملک به برنده مزایده ندارد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/21