یک واحد آپارتمان مسکن مهر

3000000000

توضیحات

9909988954400631

140050460000130734
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان كنگاور

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

درپرونده کلاسه 0000467  اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور محكوم عليهم 1-پیمان2-سحر هردو میرزایی جمع فرزندان صمد به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخت مبالغ ذیل در حق خواهان وپرداخت مبلغ17/500/000ریال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت. 1- مبلغ 350/000/000ريال بابت اصل خواسته، 2-  مبلغ 12/556/046 ریال بابت هزینه دادرسی و خدمات قضایی 3ـ مبلغ 1800000 ریال بابت حق الوکاله وکیل براتی مرحله بدوی طبق تعرفه قانونی 4- پرداخت خسارتهای تأخیرتأدیه بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ چک (98/09/23) لغایت وصول آن و همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.اقای صمد میرزایی به عنوان شخص ثالث مال خودرا به شرح ذیل جهت وصول محکوم به معرفی نموده است.

که نهایتاً با توجه به عدم سازش طرفین و عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین 114و118و137و139قانون اجرای احکام مدنی وبه شرح ذیل مبادرت به صدور آگهی مزایده وقیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است : مورد مزایده عبارت است از ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره ثبت 3313 فرعی از 29 اصلی (مجزی از 2918 قطعه 9 شماره سند ج/97-155390 )اعیان به نام اقای صمد میرزایی جمع به مساحت مندرج در سند 72/02 مترمربع واقع در کنگاور مسکن مهر 412 واحدی مهراوران  که قیمت ان توسط کارشناس به میزان 3/000/000/000 ریال معادل سیصد میلیون تومان ارزیابی شده است.

تاریخ و ساعت و محل مزایده در اجرای مواد115و117و119قانون اجرای احکام مدنی تاریخ1400/11/12 ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اعلام می گردد.بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی تعلق می گیرد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد.در ضمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 5روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس اعلامی بازدید نمایند.برنده مزایده باید 10درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر مدت یکماه پرداخت نمایند./.

مدیردفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان كنگاور – مجتبي رضائي

 

استان كرمانشاه – شهرستان كنگاور – بلوار شهيد چمران – ابتداي شهرك مهردشت

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ1400/11/12 ساعت 9 صبح